5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Laulības šķiršanas gadījumā laulāto mantiskās attiecības tiek izbeigtas (skatīt Civilkodeksa 1.99. pantu). Principā katram laulātajam ir tiesības saņemt pusi mantas. Pēc laulāto mantisko attiecību izbeigšanas katrs laulātais var lūgt atdot savas drēbes, juvelierizstrādājumus, profesionālo un uzņēmējdarbības aprīkojumu, dokumentus un laulātā ģimenes piemiņas priekšmetus (skatīt Civilkodeksa 1.101. pantu). Sadali var noteikt saskaņā ar laulības šķiršanas līgumu vai tiesneša rīkojumu (skatīt Civilkodeksa 3.185. pantu). To var pieprasīt jebkurā brīdī (skatīt Civilkodeksa 3.178. pantu). Saskaņā ar laulības līgumā minētajiem vienošanās nosacījumiem laulības šķiršanas gadījumā laulātajiem ir jāpanāk vienošanās (naudas kompensācija).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Pēc laulības šķiršanas bijušais laulātais ir atbildīgs par visiem ar kopīpašumu saistītiem parādiem, kas attiecīgajam laulātajam radās laulības laikā. Pēc laulības šķiršanas otrs bijušais laulātais ir solidāri atbildīgs par parādiem. Kreditors šo parādu var pieprasīt tikai no tās kopīpašuma daļas, kas pienākas attiecīgajam bijušajam laulātajam. Parādu var maksāt arī, izmantojot tā bijušā laulātā personisko īpašumu, kuram bija radies parāds, bet, neizmantojot otra bijušā laulātā personisko īpašumu (skatīt Civilkodeksa 1.102. pantu.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Kopīpašumu var sadalīt, sadalot mantu natūrā vai izmaksājot kompensāciju naudā. Sadali var pieprasīt jebkurā brīdī (skatīt Civilkodeksa 3.178. pantu).