3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie var paplašināt vai ierobežot likumā paredzēto laulāto kopīpašuma režīmu vai nodibināt mantas šķirtības režīmu, vai mantas šķirtības režīmu pielīdzinot uzkrātos līdzekļus, noslēdzot laulības līgumu (noslēgts kā publisks notariāls akts). Šo līgumu noslēdz pirms laulības noslēgšanas vai laulības laikā. Laulības līgumu var grozīt vai izbeigt. Ja laulības līgums tiek lauzts laulības laikā, saskaņā ar likumu abiem laulātajiem ir tiesības uz kopīpašumu, izņemot gadījumus, kad laulātie ir vienojušies citādi. Saistībā ar trešām personām laulātais var noskaidrot vai saskaņā ar laulības līgumu tās zināja par šā līguma noslēgšanu un saturu (Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 47. pants1).

Laulātie nedrīkst kopīpašumu paplašināt attiecībā uz:

  • 1) mantu, ko nākotnē varētu iegūt kā mantojumu, novēlējumu vai dāvinājumu;
  • 2) īpašumtiesībām, kas izriet no kopīpašuma, uz kuru attiecas atsevišķi noteikumi (piemēram, kopīpašums līgumsabiedrībā vai komercsabiedrībā);
  • 3) neatņemamām tiesībām, kas var būt noteiktas tikai vienai personai;
  • 4) prasībām par kompensāciju par miesas bojājumiem vai veselības traucējumiem, ja tā nav kopīpašuma daļa, vai nodarīto kaitējumu;
  • 5) laulāto atlīdzības prasības par darbu vai ienākumiem, kas gūti, veicot citu saimniecisko darbību, kurām vēl nav pienācis termiņš (Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 49. pants).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Ja laulības līgums nav noslēgts kā publisks notariāls akts, tas ir uzskatāms par spēkā neesošu (Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 47. panta 1. punkts un Civilkodeksa 73. panta 2. punkts).

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Ja laulības līgumu noslēdz pirms laulības noslēgšanas, tas stājas spēkā laulības noslēgšanas brīdī, bet, ja to noslēdz laulības laikā, tas stājas spēkā nekavējoties.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulātie jebkurā laikā var izdarīt izmaiņas laulības līgumā, ievērojot 3.2. punktā minētās formālās prasības. Polijas tiesību aktos nav noteikts minimālais termiņš no laulības līguma sagatavošanas līdz izmaiņu izdarīšanai šajā līgumā.