5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Ja ar kopīpašumu saistītās mantiskās attiecības tiek izbeigtas, kopīpašumu un tā sadali regulē attiecīgi noteikumi par kopīgi mantotiem īpašumiem un par īpašumu sadali (Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 46. pants).

Kopīpašumu var sadalīt, ja ar kopīpašumu saistītās mantiskās attiecības tiek izbeigtas laulības laikā, piemēram, saskaņā ar tiesas lēmumu vai nolīgumu, vai ja ar kopīpašumu saistītās mantiskās attiecības tiek izbeigtas pēc laulības izjukšanas (laulības šķiršana vai laulāto šķirta dzīve). Laulības šķiršanas vai laulāto šķirtas dzīves tiesvedība neattiecas uz kopīpašuma sadali. Parasti kopīpašuma sadale tiek izskatīta atsevišķā tiesvedībā. Laulība tiek šķirta un laulātie šķirti dzīvo saskaņā ar tiesas lēmumu. Kopīpašumu var sadalīt saskaņā ar tiesas lēmumu vai nolīgumu, kas ir noslēgts kā publisks notariāls akts, ja kopīpašumā ietilpst nekustamais īpašums (tas attiecas arī uz citām īpašām tiesībām).

Laulātie kopīpašumu sadala vienādās daļās, izņemot gadījumus, kad laulības līgumā ir minēts citādi. Ja kopīpašums tiek dalīts nevienādās daļās, var būt nepieciešams iesaistīt tiesu (Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 50. pants1).

Katrs laulātais atlīdzina jebkādus ar kopīpašumu saistītus izdevumus attiecībā uz personisko īpašumu, izņemot izdevumus, kas radīja ienākumus. Laulātais var pieprasīt atmaksāt izdevumus, kas kopīpašumā ieguldīti no personiskā īpašuma. Laulātie nevar pieprasīt atmaksāt izdevumus, kas radušies, lai nodrošinātu ģimenes vajadzības, izņemot gadījumus, kad tie palielināja kopīpašuma vērtību ar kopīpašumu saistīto mantisko attiecību izbeigšanas brīdī. Atlīdzību maksā kopīpašuma sadales brīdī. Tomēr saskaņā ar tiesas lēmumu izdevumi var būt jāatmaksā pirms tam, ja tas ir nepieciešams ģimenes labklājībai (Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 45. panta 1. un 2. punkts).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Pēc laulības šķiršanas/laulāto šķirtas dzīves laulātie ir atbildīgi par atlikušajiem parādiem. Kopīpašuma sadale neattiecas uz parādiem. Nolīgumi, kas noslēgti starp laulātajiem par parādu samaksu, ir spēkā attiecībā uz kreditoriem tikai tādā gadījumā, ja kreditors piekrīt, ka viens laulātais apņemas samaksāt parādu.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Izbeidzoties laulāto mantas šķirtības režīmam ar pielīdzinātajiem uzkrātajiem līdzekļiem, katra laulātā īpašuma vērtības pieaugums laulāto mantisko attiecību laikāir jāpielīdzina, norēķinoties naudā vai natūrā (Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 51. panta4 1. punkts). Pielīdzināšanas prasība noilgst pēc desmit gadiem (Civilkodeksa 118. pants).