9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Ja lieta tiek izskatīta strīdus procedūrā, Polijas tiesām ir jurisdikcija izskatīt laulību lietas un lietas, kas saistītas ar laulāto mantiskajām attiecībām, ja atbildētāja domicils vai dzīvesvieta ir Polijā, vai, ja tā nav, tad šādos gadījumos:

  • 1) ja abu laulāto pēdējais kopīgais domicils vai pēdējā kopīgā dzīvesvieta bija Polijā un ja viena laulātā domicils vai dzīvesvieta joprojām ir Polijā, vai
  • 2) ja laulātā, kas ir prasītājs, domicils vai dzīvesvieta Polijā bija vismaz vienu gadu tieši pirms tiesvedības sākuma, vai
  • 3) ja laulātais, kas ir prasītājs, ir Polijas pilsonis un ja viņa/viņas domicils vai dzīvesvieta Polijā bija vismaz sešus mēnešus tieši pirms tiesvedības sākuma, vai
  • 4) ja abi laulātie ir Polijas pilsoņi.

Polijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija, ja abi laulātie ir Polijas pilsoņi un ja abu laulāto domicils un dzīvesvieta ir Polijā (Civilprocesa kodeksa 1103. pants). Ja lieta tiek izskatīta bezstrīdus procedūrā, Polijas tiesām ir jurisdikcija izskatīt laulību lietas, ja viens no laulātajiem vai viena no personām, kas vēlas laulāties, ir Polijas pilsonis vai ārzemnieks, kura domicils vai dzīvesvieta ir Polijā vai kas plāno stāties laulībā Polijā. Kopīpašuma sadales lietas pēc laulāto kopīpašuma mantisko attiecību režīma izbeigšanās arī piekrīt Polijas jurisdikcijai, ja kopīpašums vai kopīpašuma ievērojama daļa atrodas Polijā (Civilprocesa kodeksa 1106. pants).