3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Noslēdzot laulības līgumu, laulātie var noteikt:

  • a) visaptverošu kopīpašumu, lai gan šo veidu nevar izvēlēties, ja vienam laulātajam vai abiem laulātajiem jau ir bērni, kas nav abu laulāto kopīgi bērni. Tādā gadījumā viss īpašums, kas pieder vai nākotnē piederēs laulātajiem, ir kopīpašums, izņemot īpašumu, ko neregulē tiesību akti (Civilkodeksa 1732. pants). Piemēram, dāvināts vai mantots īpašums, ja ir norādīts, ka tas nav kopīpašums, personas tiesības un ģimenes piemiņas priekšmeti ar zemu materiālo vērtību nav kopīpašums (Civilkodeksa 1733. pants).
  • b) īpašuma sadali, kas ir obligāta, ja pirms laulības noslēgšanas netika veiktas attiecīgās procedūras vai ja vienam laulātajam vai abiem laulātajiem ir 60 vai vairāk gadu. Tādā gadījumā katrs laulātais kontrolē un ir tiesīgs saņemt un brīvi pārvaldīt visu savu pašreizējo vai turpmāko īpašumu (Civilkodeksa 1735. pants).
  • c) netipiskas mantiskās attiecības, kas paredz, ka laulātie var izvēlēties tādu mantisko attiecību veidu, kam ir kopīgas iezīmes ar diviem vai pat trīs laulāto mantisko attiecību veidiem.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgums ir publisks notariāls akts, ko sagatavo zvērināts notārs vai Civilstāvokļa aktu reģistra sagatavots dokuments.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumu noslēdz pirms laulības noslēgšanas un tas stājas spēkā uzreiz pēc laulības noslēgšanas. Pēc laulības noslēgšanas laulāto mantiskās attiecības nedrīkst mainīt.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Nē, laulātie nedrīkst mainīt noslēgto līgumu.