4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Civilstāvokļa aktu reģistrā reģistrē piemērojamo laulāto mantisko attiecību veidu (Civilstāvokļa aktu reģistra kodeksa 180. pants un citi panti). Ja laulātie noslēdza laulības līgumu pirms laulības noslēgšanas, tas ir jānorāda laulības apliecībā, ko reģistrē attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā (Civilstāvokļa aktu reģistra kodeksa 190. pants).

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Papildus vispārējām prasībām laulības apliecībā papildus citai informācijai ir jānorāda arī tas vai tiks noslēgts laulības līgums vai nē, atsauce uz attiecīgo aktu vai dokumentu, kurā ir precizēts laulāto mantisko attiecību veids, un mantisko attiecību veids, ja tas ir kāds no minētajiem (Civilstāvokļa aktu reģistra kodekss 181. pants).

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Civilstāvokļa aktu reģistrs ir publisks.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Trešās personas drīkst apstrīdēt laulības līgumu tikai tādā gadījumā, ja tas ir reģistrēts (Civilkodeksa 1711. panta 1. punkts un Civilstāvokļa aktu reģistra kodeksa 191. panta 1. punkts).