5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Laulības šķiršanas gadījumā laulāto kopīpašumu sadala. Vispirms sadala laulāto personisko īpašumu. Pēc tam samaksā kompensācijas un parādus. Visbeidzot katrs laulātais saņem pusi kopīpašuma. Noteikums, kas paredz īpašumu sadalīt vienādās daļās, ir obligāts un tas nozīmē, ka jebkāds nolīgums, kurā ir minēts citādi, ir uzskatāms par spēkā neesošu (Civilkodeksa 1730. pants). Pat, ja laulātie nosaka, ka visaptverošais kopīpašums ir viņu īpašums, laulības šķiršanas gadījumā laulātie saņem tikai to īpašuma daļu, kas tiem pienāktos, ņemot vērā laulāto mantiskās attiecības (Civilkodeksa 1790. pants).

Ja laulātie nevar vienoties par kopīpašuma sadali, īpašumu sadala tiesa. Ja laulātie vienojas par kopīpašuma sadali, īpašumu sadala zvērināta notāra klātbūtnē vai Civilstāvokļa aktu reģistrā.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Sadalot kopīpašumu, sadala arī kopējos parādus. Tomēr šāda sadale ir attiecināma uz kreditoriem tikai tādā gadījumā, ja kreditori to atbalsta.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ja tās mantas vērtība, ko laulātais saņem pēc īpašuma sadales, ir lielāka par to, kas laulātajam pienākas, laulātie var vienoties par pielīdzināšanu natūrā vai naudā. Tādā gadījumā pielīdzināšanas summu aprēķina zvērināts notārs, ņemot vērā mantas vērtību, parādus un katra laulātā kopīpašuma daļu. Ja laulātie nevar vienoties, par pielīdzināšanu lemj tiesa.