2 Vai ir laulāto mantisko attiecību režīms, kuru regulē likums, un, ja jā, tad ko tas nosaka?

2.1. Lūdzu, aprakstiet vispārējus principus: Kādas mantas ir laulāto mantas kopības daļa? Kādas mantas ir laulāto atsevišķā īpašuma daļa?

Ja laulātie neslēdz laulības līgumu, tiek piemērots tas laulāto mantisko attiecību veids, kas paredz, ka laulāto īpašums ir kopīpašums. Tas nozīme, ka saskaņā ar Civilkodeksa 339. pantu visa manta, ko laulātie ieguvuši laulības laikā, ir kopīpašums. Saskaņā ar Civilkodeksa 340. pantu, šādi aktīvi ir uzskatāmi par katra laulātā personisko īpašumu: aktīvi, kas iegūti kā likumīgs mantojums, novēlējums vai dāvinājums, izņemot gadījumus, kad testators vai dāvinātājs ir skaidri norādījis, ka aktīvi ir kopīpašuma daļa; aktīvi, kas laulātajiem ir paredzēti personiskai lietošanai; aktīvi, kas ir paredzēti laulātā darbam; intelektuālā īpašuma tiesības uz laulātā darbu; aktīvi, kas iegūti kā godalga vai apbalvojums, zinātniski vai literāri manuskripti, zīmējumi un mākslas priekšmeti un izgudrojumi; apdrošināšanas atlīdzības un kompensācijas par jebkādu kāda laulātā radītu materiālu vai morālu kaitējumu; aktīvi, nauda vai jebkādi vērtīgi priekšmeti, ar ko var aizstāt personiskos aktīvus, kā arī aktīvi, kas iegūti apmaiņā pret šādiem aktīviem, un peļņa no personiskajiem aktīviem.

2.2. Vai ir kādi juridiski pieņēmumi, kas attiecināmi uz mantu sadali?

Ja nav izveidots īpašumu saraksts (skatīt 2.3. jautājumu), tiek uzskatīts, ka kustamais īpašums ir kopīpašuma daļa līdz brīdim, kad tiek pierādīts pretējais. Saskaņā ar Civilkodeksa 357. panta 2. punktu tiek uzskatīts, ka laulāto ieguldījums kopīpašuma ieguvē un kopīgo saistību izpildē ir vienlīdzīgs līdz brīdim, kad tiek pierādīts pretējais.

2.3. Vai laulātiem jāizveido laulāto mantu reģistrs? Ja jā, tad kad un kādā veidā?

Saskaņā ar Civilkodeksa 343. panta 3. punktu kopīpašuma gadījumā laulātajiem ir jāizveido to kustamo aktīvu saraksts, kas iegūti pirms laulības noslēgšanas, un tas ir jāapstiprina ar zvērināta notāra vai savu parakstu un šis saraksts ir jāizveido pirms laulības noslēgšanas. Turklāt, ja laulātie vēlas dalīt kopīpašumu (skatīt 3.1. jautājumu) līgumā minētais kustamo aktīvu saraksts ir jāapstiprina zvērinātam notāram.

2.4. Kurš ir atbildīgs par mantas administrēšanu? Kurš ir tiesīgs rīkoties ar mantu? Vai viens laulātais drīkst rīkoties ar mantu/pārvaldīt to patstāvīgi vai ir nepieciešams saņemt otra laulātā piekrišanu (piemēram, gadījumos, kad ir nepieciešams rīkoties ar laulāto mājokli)? Ja piekrišanas nav, kā tas ietekmē uz darījuma spēkā esamību un piešķir saistošu spēku pret trešajām personām?

Saistībā ar kopīpašumu katrs laulātais ir tiesīgs lietot un pārvaldīt kopīpašumu un patstāvīgi iegādāties kopīpašumu bez otra laulātā piekrišanas (Civilkodeksa 345. pants). Tiesiskus darījumus saistībā ar kopīpašuma atsavināšanu un ar to saistītiem apgrūtinājumiem drīkst noslēgt tikai ar otra laulātā piekrišanu. Tomēr attiecībā uz kopīgu kustamo īpašumu, kura atsavināšanu neregulē nekādi saistošie noteikumi, katrs laulātais var patstāvīgi atsavināt šādu īpašumu (Civilkodeksa 346. pants). Pretējā gadījumā tiesisks darījums, kas noslēgts bez otra laulātā skaidras piekrišanas, tiek anulēts.

Tiesiskos darījumus saistībā ar ģimenes mājokli, kas ir laulāto kopīgais mājoklis vai laulātā mājoklis, kur dzīvo bērni, regulē īpaši noteikumi. Laulātais nevar patstāvīgi īstenot tiesības attiecībā uz ģimenes mājokli vai parakstīt dokumentus, kas ietekmē mājokļa izmantošanu pat tad, ja attiecīgais laulātais ir mājokļa vienīgais īpašnieks. Tomēr, ja otrs laulātais nepiekrīt bez likumīga pamatojuma, tiesa, kas ir kompetenta izskatīt ģimenes un aizbildniecības lietas, var atļaut noslēgt attiecīgo darījumu. Laulātais, kas darījumu neatbalstīja, var pieprasīt anulēt attiecīgo darījumu, ja mājoklis zemes reģistrā ir reģistrēts kā ģimenes mājoklis. Drīkst pieprasīt anulēt darījumu pat tad, ja ģimenes mājokļa veids nav reģistrēts, bet ja trešā persona, kas saņemtu īpašumu, to zināja citu iemeslu dēļ. Citādi otram laulātajam var pieprasīt tikai kompensāciju (Civilkodeksa 322. pants).

2.5. Vai viena laulātā likumīgi darījumi ir saistoši otrām laulātajam?

Laulātā saistības maksāt laulības parastos izdevumus un ar kopīpašuma uzturēšanu, pārvaldību un ieguvi saistītos izdevumus ir laulāto kopīgās tiesības pat tad, ja šīs saistības bija noteiktas tikai vienam no laulātajiem un saistītie parādi laulātajiem ir jāmaksā no kopīpašuma (Civilkodeksa 351. pants).

2.6. Kurš ir atbildīgs par parādiem, kas radušies laulības laikā? Kādu īpašumu var izmantot kreditori savu prasījumu apmierināšanai?

Laulātie no kopīpašuma maksā kopējos parādus, kas radušies kā noteikts Civilkodeksa 351. pantā. Tomēr, ja kopīpašums nav pietiekams, lai izpildītu kopīgās saistības, laulātie ir kopīgi atbildīgi, izmantojot personisko īpašumu, un maksājošajam laulātajam ir regresa tiesības attiecībā uz otru laulāto un tiesības uz atlīdzību līdz brīdim, kad tiek atlīdzināta laulātā samaksātā daļa (Civilkodeksa 352. pants).