3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie var izvēlēties mantiskās attiecības ar obligāto kopīpašumu, nosacīto kopīpašumu vai kopīpašuma sadali. Nosacītā kopīpašuma gadījumā laulātie var paplašināt vai ierobežot kopīpašumu, regulēt kopīpašuma iespējamā turpmākā dalījuma kārtību vai noteikt, ka dažas pārvaldes darbības var veikt tikai ar abu laulāto piekrišanu. Kopīpašuma sadales gadījumā katrs laulātais patur īpašumu, kas viņam/viņai piederēja pirms laulības noslēgšanas, un kļūst par vienīgo īpašnieku aktīviem, ko attiecīgais laulātais patstāvīgi iegūst laulības laikā. Tomēr laulātie nedrīkst neievērot laulāto mantisko attiecību pamata noteikumus, kas noteikti Civilkodeksa 313.–328. pantā, neatkarīgi no laulāto izvēlētā mantisko attiecību veida.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulību līgumu, kurā ir noteikts, ka laulātie izvēlas laulāto mantisko attiecību veidu, kas nav obligātais kopīpašums, apliecina zvērināts notārs, jo pretējā gadījumā tas nav spēkā.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumu var noslēgt pirms laulības noslēgšanas un tādā gadījumā tas stājas spēkā tikai sākot ar laulības noslēgšanas brīdi. Laulības līgumu var noslēgt arī laulības laikā un tādā gadījumā tas stājas spēkā sākot ar laulības līguma noslēgšanas brīdi (Civilkodeksa 330. pants).

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar Civilkodeksa 369. pantu, ja laulība ir noslēgta vismaz vienu gadu pirms laulības līguma noslēgšanas, laulātie jebkurā laikā var mainīt laulāto mantisko attiecību veidu vai esošā mantisko attiecību veida nosacījumus saskaņā ar būtiskajiem un formālajiem nosacījumiem, kas ir minēti tiesību aktos par laulības līgumu noslēgšanu.