4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Laulības līgumi ir jāreģistrē Rumānijas Valsts notāru apvienības (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România) Valsts laulāto mantisko attiecību reģistrā, civilstāvokļa reģistrā laulības noslēgšanas vietā un citos valsts reģistros atkarībā no aktīvu veida (Tirdzniecības reģistrā, Zemes reģistrā un citos reģistros).

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Laulības līguma kopija ir jāiesniedz Valsts laulāto mantisko attiecību reģistrā un civilstāvokļa reģistrā, un citos minētajos reģistros.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Jebkurš bez jebkāda iemesla var vērsties Valsts laulāto mantisko attiecību reģistrā un pieprasīt dokumenta izrakstu (Civilkodeksa 334. panta 5. punkts).

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Trešās puses var apstrīdēt laulības līgumu tikai tad, ja tas ir reģistrēts.