5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Laulības šķiršanas gadījumā laulāto mantiskās attiecības tiek izbeigtas sākot ar laulības šķiršanas pieteikuma iesniegšanas brīdi, izņemot gadījumus, kad laulātie pieprasa tiesai vai laulības šķiršanas lēmuma izdošanas iestādei norādīt, ka laulāto mantiskās attiecības tika izbeigtas de facto šķiršanās brīdī (Civilkodeksa 385. pants). Tādā gadījumā kopīpašumu sadala saskaņā ar laulības līgumu vai, ja laulības līgums netika noslēgts, saskaņā ar tiesas rīkojumu. Kopīpašumu sadala saskaņā ar tiesas lēmumu vai notariāli apliecinātu dokumentu (Civilkodeksa 320. pants). Ja ir izvēlēts obligātais vai nosacītais laulāto kopīpašums, to sadala šādi: katrs laulātais saņem savu personisko īpašumu, kopīpašumu sadala starp laulātajiem un nosaka parādu summu. Kopīpašuma daļu, kas pienākas katram laulātajam, nosaka, ņemot vērā laulātā ieguldījumu kopīpašumā un kopējo saistību izpildi (Civilkodeksa 357. pants). Par materiālu ieguldījumu uzskata laulātā darbu mājsaimniecības un bērnu audzināšanas jomā (Civilkodeksa 326. pants).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Laulības šķiršanas gadījumā parādu summu nosaka saskaņā ar laulāto vienošanos. Citādi parādu summu nosaka tiesa.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ja kopīpašuma sadales gadījumā laulātajam piešķir vairāk aktīvu, nekā viņam/viņai pienākas, ņemot vērā ieguldījumu attiecīgajos aktīvos, otrs laulātais ir tiesīgs saņemt izlīdzinošo maksājumu. Turklāt laulātais, kurš nav vainīgs laulības šķiršanā un kuram laulības šķiršanas dēļ ir nodarīts kaitējums, var otram laulātajam pieprasīt kompensāciju. Ja laulības šķiršanas rezultātā prasītāja dzīves apstākļi ievērojami pasliktinās, ja laulība ilga vismaz 20 gadu un ja laulības šķiršanas prasība tika iesniegta tikai apsūdzētā laulātā vainas dēļ, prasītājs ir tiesīgs saņemt vēl lielāku kompensāciju (Civilkodeksa 388. un 390. pants).