6 Kādas sekas nosaka nāve?

Pārdzīvojušais laulātais manto mirušā laulātā īpašumu, ja mantojuma izskatīšanas dienā nav spēkā galīgais lēmums par laulības šķiršanu (Civilkodeksa 970. pants). Pārdzīvojušais laulātais ir tiesīgs saņemt šādu daļu īpašuma: vienu ceturto daļu īpašuma, ja īpašumu dala starp pārdzīvojušo laulāto un mirušā lejupējiem radiniekiem; vienu trešo daļu īpašuma, ja īpašumu dala starp pārdzīvojušo laulāto, mirušā privileģētiem augšupējiem radiniekiem un mirušā privileģētiem sānu līnijas radiniekiem (brāļiem, māsām un viņu lejupējiem radiniekiem); pusi īpašuma, ja īpašumu dala tikai starp pārdzīvojušo laulāto un privileģētajiem augšupējiem radiniekiem vai privileģētajiem sānu līnijas radiniekiem; trīs ceturtdaļas īpašuma, ja īpašumu dala starp pārdzīvojušo laulāto un mirušā vecvecāku ģimeni (vecvecākiem un viņu vecākiem) vai mirušā otrās pakāpes sānu līnijas radiniekiem (tēvabrāļiem, mātesbrāļiem, tēvamāsām, mātesmāsām, pirmās pakāpes brālēniem un māsīcām un vecvecāku brāļiem un māsām). Ja mirušajam nav likumīgu mantinieku, pārdzīvojušais laulātais saņem visu mantojumu (Civilkodeksa 972. pants).