9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Saskaņā ar noteikumiem par Rumānijas Likuma Nr. 105/1992 par starptautiskajām privāttiesībām noteikumiem par starptautisko jurisdikciju, kas neietilpst Regulas Nr. 2201/2003 piemērošanas jomā, Rumānijas tiesu ekskluzīvā kompetencē ietilpst lietas, kas saistītas ar laulību šķiršanu, atcelšanu un anulēšanu un citiem laulāto strīdiem (izņemot strīdus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, kas atrodas ārzemēs), ja prasības iesniegšanas brīdī abu laulāto domicils („domicils” ir personas deklarēta pastāvīgā dzīvesvieta) ir Rumānijā un ja viens no laulātajiem ir Rumānijas pilsonis vai personai, kurai nav pilsonības. Rumānijas tiesas ir arī kompetentas izskatīt lietas, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, kas atrodas Rumānijā.