3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Pēc laulības līguma noslēgšanas laulātie var vienoties par tiesību aktos noteiktās laulāto mantas kopības paplašināšanu vai ierobežošanu.

Paplašināšana nozīmē to, ka laulātie var vienoties attiecināt laulāto mantas kopību arī uz tādu īpašumu, kas citādi būtu laulāto atsevišķs īpašums (piemēram, īpašumu, kas iegūts kā dāvinājums, mantojums vai aizstājējs pirms laulības noslēgšanas iegūtam īpašumam). Ierobežošana nozīmē to, ka laulātie var vienoties nepiemērot laulāto mantas kopību konkrētam laulāto kopīpašumam (piemēram, atdotam īpašumam un ar mantu, kas pieder tikai vienam laulātajam, saistītām priekšrocībām un uzkrājumiem).

Laulātie var līdzīgi vienoties arī par laulāto kopīpašuma pārvaldību (CK 143.a panta 1. punkts), piemēram, viņi var paredzēt, ka kopīpašumu vai konkrētu mantu pārvalda abi laulātie vai tikai viens laulātais. Ja laulātais rīkosies ar īpašumu, uz kuru neattiecas kopēja pārvaldība, otrs laulātais nevarēs pieprasīt, lai šo rīcību atzītu par spēkā neesošu. Laulāto mantas kopības likumā noteiktā apmēra izmaiņas attiecas tikai uz to īpašumu, kas iegūts pēc līguma noslēgšanas.

Laulātie var vienoties par mantas kopības atlikšanu, kas nozīmē, ka laulāto mantas kopība stājas spēkā laulības izbeigšanas dienā. Šādā gadījumā ar līgumu maina nevis laulāto mantas kopības apmēru, bet gan tās piemērošanas brīdi. Tādējādi laulības laikā katrs laulātais iegūst ekskluzīvas īpašumtiesības uz mantu un tikai tad, kad laulība tiek izbeigta, visa manta un tiesības kļūst par laulāto kopīpašuma kopumu, kuru pēc tam sadala.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Lai noslēgtu, grozītu vai anulētu iepriekš aprakstītos laulības līgumus, ir jānoformē civiltiesību notāra sagatavots publisks akts.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Slovākijas tiesību aktos nav paredzēti pirmslaulības līgumi. Tāpēc laulības līgumus var noslēgt tikai pēc stāšanās laulībā. Ja līgums attiecas uz nekustamo īpašumu, tas stājas spēkā tikai pēc tā reģistrēšanas nekustamā īpašuma kadastrā.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Līgumu var mainīt jebkurā laulības brīdī. Lai mainītais līgums būtu derīgs, arī tas ir jānoformē kā civiltiesību notāra sagatavots publisks akts.