5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Ja nav noslēgta cita vienošanās, līdz ar laulības pārtraukšanu tiek pārtraukta arī laulāto mantas kopība un līdz ar to tiek sadalīts laulāto kopīpašums (CK 148. panta 1. punkts). Īpašumu sadala saskaņā ar laulāto vienošanos vai — pēc viena laulā pieprasījuma — tiesas spriedumu. Abos gadījumos ir jāņem vērā, ka abu laulāto īpašuma daļas ir vienādas. Katram laulātajam ir tiesības prasīt atlīdzināt izmaksas par laulāto kopīpašumu, ko viņš/viņa sedza no sava personiskā īpašuma, kā arī otrādi — pienākums kompensēt izmaksas par viņa/viņas personisko īpašumu, kas tika segtas no laulāto kopīpašuma. Sadalot laulāto kopīpašumu ir īpaši jāņem vērā nepilngadīgo bērnu vajadzības un tas kā katrs laulātais rūpējās par ģimeni un piedalījās laulāto kopīpašuma iegādē un pārvaldībā. Izvērtējot centienu apmēru, ir jāņem vērā arī rūpes par kopējiem bērniem un kopējās mājsaimniecības pārvaldību (CK 150. pants).

Ja trīs gadu laikā no laulāto mantas kopības pārtraukšanas nav noslēgta vienošanās par mantas sadali un neviens laulātais nav iesniedzis tiesā prasījumu par laulāto kopīpašuma sadali, pieņem, ka par laulāto kopīpašumā ietilpstošās kustamās mantas ekskluzīvo īpašnieku kļūst tas laulātais, kas to izmanto savām, ģimenes vai ar mājsaimniecību saistītām vajadzībām. Savukārt, pārējā kustamā manta un nekustamais īpašums ir kopīpašums, kas laulātajiem pieder vienādās daļās. Tas attiecas arī uz citām laulāto kopīpašuma tiesībām, piemēram, tiesībām uz kopējiem noguldījumiem un prasījumiem (CK 149. panta 4. punkts).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Ja paiet trīs gadu periods, kurā var sadalīt īpašumu, stājas spēkā juridiskais pieņēmums par to, ka bijušo laulāto atbildība par parādsaistībām ir proporcionāli vienāda. Ja laulātie ir panākuši vienošanos ārpus tiesas vai tiesvedības laikā, tiek nokārtotas arī parādsaistības, kas radušās laulības laikā un ir saistītas ar kopējo pārvaldību. Izlīgums attiecas tikai uz laulātajiem un nav piemērojams trešām personām. Tāpēc trešām personām ir tiesības prasīt parādsaistību atmaksu jebkuram bijušajam laulātajam.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Katram laulātajam ir tiesības prasīt atlīdzināt izmaksas par laulāto kopīpašumu, ko viņš/viņa sedza, izmantojot savu personisko īpašumu. Šis prasījums būtu jāsedz, izmantojot otra laulātā kopīpašuma daļu.

Sadalot laulāto kopīpašumu, katram laulātajam būtu jāpiešķir tā kopīpašuma daļas apmēram atbilstoša daļa. Ja vienam laulātajam piešķirtās mantas vērtība ir lielāka nekā viņa/viņas laulāto kopīpašuma daļa, viņam/viņai ir pienākums kompensēt otram laulātajam starpību naudas izteiksmē.