3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Jaunais Slovēnijas Ģimenes kodekss regulē vienošanās institūtu par mantas un tiesisko attiecību kārtību. Šāda vienošanās ir līgums, kurā laulātie vienojas par savu mantisko attiecību režīma saturu, kas atšķiras no tiesību aktos noteiktā. Laulātie var vienoties arī par dažādām cita veida mantiskajām attiecībām laulības laikā, kā arī šķirot laulību. Pirms līguma slēgšanas par mantas un tiesisko attiecību kārtību laulātajiem ir jāinformē vienam otru par savu īpašumu statusu — pretējā gadījumā šāds līgums ir apstrīdams. Līgumā par mantas un tiesisko attiecību kārtību var arī ietvert vienošanos par savstarpēju palīdzību, kā arī vienošanos par uzturlīdzekļiem laulības šķiršanas gadījumā.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulāto savstarpējiem līgumiem un visiem to grozījumiem ir jābūt notariāli apliecinātiem.

Līgumam starp laulātajiem par mantas un tiesiskajām attiecībām ir jābūt noslēgtam kā tieši izpildāmam notariālajam aktam. Pirms līguma parakstīšanas notāram ir pienākums sniegt paskaidrojumus; līgums tiek reģistrēts līgumu par mantas un tiesisko attiecību kārtību reģistrā. Ja līgums par viņu mantas un tiesisko attiecību kārtību ir nederīgs, laulātajiem piemērojams likumā paredzētais mantisko attiecību režīms. Ja līgums par viņu mantas un tiesisko attiecību kārtību netiek reģistrēts līgumu par mantas un tiesisko attiecību kārtību reģistrā, tad uz trešajām personām ir spēkā prezumpcija, ka laulātajiem piemērojams likumā paredzētais mantisko attiecību režīms.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Līgumus, kas nosaka, ka atsevišķais īpašums ir uzskatāms par kopīpašumu, drīkst noslēgt tikai laulības laikā.

Ir piemērojams līguma brīvības princips: līgumiskais mantisko attiecību režīms piemērojams laulātajiem no līguma par viņu mantas un tiesisko attiecību noslēgšanas brīža, ja vien līgumā nav noteikts citādi. Topošo laulāto noslēgts līgums par mantas un tiesisko attiecību kārtību stājas spēkā laulības dienā vai nākošajā dienā pēc laulības reģistrācijas, kā noteikts līgumā par viņu mantas un tiesisko attiecību kārtību.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Ir piemērojams līguma brīvības princips: laulātie var izdarīt grozījumus jau noslēgtā līgumā par viņu mantas un tiesisko attiecību kārtību, noslēdzot to tieši izpildāma notariālā akta formā, un par šādiem grozījumiem paziņo līgumu par viņu mantas un tiesisko attiecību kārtību reģistram.