5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Pēc laulības šķiršanas (un laulības šķiršanas laikā) abi laulātie ir tiesīgi lūgt tiesu sadalīt īpašumu. Viena laulātā kreditors arī var lūgt sadalīt īpašumu, ņemot vērā saistības, kas nav aktuālas otram laulātajam. Īpašuma sadales sākumā tiek noteikts kopīpašuma apmērs un kopīpašuma laulāto daļas. Kopīpašuma sadales gadījumā laulāto daļas nedrīkst noteikt par katru konkrēto mantu; tiek noteikta tikai kopējā katra laulātā mantas daļa. Var apstrīdēt to vai kopīpašums ir sadalīts vienlīdzīgās daļās. Strīda gadījumā tiesa izvērtē visus lietas apstākļus (jo īpaši laulāto ienākumus, viena laulātā nodrošināto atbalstu otram laulātajam, to, kuram no laulātajiem piešķirta aizbildniecība par bērniem, laulāto rūpes par mājokli un ģimeni, laulāto izdevumus par kopīpašuma uzturēšanu un jebkādu citu ieguldījumu kopīpašuma pārvaldībā, uzturēšanā un palielināšanā).

Pēc laulāto atbilstošo īpašuma daļu noteikšanas laulātie var vienoties par īpašuma sadali. Saistībā ar īpašuma pilnīgu sadali laulātie var izvēlēties fizisko vai civiltiesisko sadali, vai abus sadales veidus. Ja šajā jautājumā nevar vienoties, tiesa vispirms izmanto bezstrīdus procedūru, lai veiktu fizisko sadali, un tikai pēc tam veic civiltiesisko sadali, kas paredz īpašumu pārdot un peļņu sadalīt. Fiziskās sadales gadījumā katrs laulātais savas daļas ietvaros saņem to mantu, ko viņam/viņai ir lielākas tiesības saņemt un ko var pierādīt. Laulātais saņem to mantu, kas viņam/viņai ir vajadzīgi darbā vai citām darbībām un kas ir vajadzīgi, lai viņš/viņa pelnītu iztiku, vai kas ir paredzēti tikai viņa/viņas personiskai lietošanai un kas nav viņa/viņas atsevišķs īpašums.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Laulātie ir solidāri atbildīgi par kopīgiem parādiem arī pēc laulības šķiršanas un līdz brīdim, kad kopīpašums ir sadalīts un kad ir sadalītas parādsaistības. Ja parādsaistības nav sadalītas, laulātie par tām ir solidāri atbildīgi.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ja tā laulātā atsevišķās mantas vērtība, ko izmantoja, lai samaksātu kopīgus parādus, ir lielāka par viņa/viņas parādu daļu, viņš/viņa var iesniegt kompensācijas prasību attiecībā uz otru laulāto.