3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātajiem ir tiesības laulības līgumā izvēlēties nevis vispārpieņemto laulāto mantas kopību, bet gan citas mantiskās attiecības.

Kā likumā noteikto laulāto mantisko attiecību, t. i., laulāto mantas kopības, alternatīva Spānijas tiesību aktos ir paredzēta mantas šķirtības (régimen de separación de bienes) un ieguvumu sadales (régimen de participación) sistēma. Saskaņā ar mantas šķirtības regulējumu (CK 1435.–1444. pants) katrs laulātais patur īpašumu, kas viņam/viņai piederēja pirms laulības, un kļūst par vienīgo tās mantas īpašnieku, ko viņš/viņa iegūst laulības laikā. Ja nav iespējams noteikt, kuram laulātajam pieder īpašums, pieņem, ka katram laulātajam pieder puse no attiecīgā īpašuma.

Saskaņā ar ieguvumu sadales regulējumu (CK 1411.–1434. pants) katrs laulātais patur īpašumu, kas viņam/viņai piederēja pirms laulības, un kļūst par vienīgo tās mantas īpašnieku, ko viņš/viņa iegūst laulības laikā, taču katram laulātajam ir tiesības saņemt daļu no mantas, ko otrs laulātais ieguvis šīs sistēmas darbības laikā. Šos ieguvumus aprēķina mantisko attiecību izbeigšanas vai laulības pārtraukšanas brīdī.

Saskaņā ar abiem regulējumiem laulātais nav atbildīgs par otra laulātā parādsaistībām un katrs laulātais var neierobežoti rīkoties ar savu īpašumu, izņemot ģimenes mājvietu (CK 1320. pants).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgumi (capitulaciones matrimoniales) jānoslēdz kā publiski akti (CK 1315. pants). Tāpēc līgums jānoslēdz, klātesot civiltiesību notāram, kurš sagatavo publisku aktu (CK 1280. pants). Pēc tam, lai līgumu varētu attiecināt uz trešām personām, to reģistrē dzimtsarakstu reģistrā.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumus var noslēgt pirms laulības vai jebkurā tās brīdī. Pirms laulības noslēgtie laulības līgumi iegūst spēku tikai tad, ja pēc tam tiek noslēgta laulība (CK 1333. pants). Laulības laikā noslēgtie laulības līgumi ir spēkā no to noslēgšanas brīža, taču ir attiecināmi uz trešām personām tikai tad, kad ir reģistrēti dzimtsarakstu reģistrā.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Ja vien tiek ievērotas tādas pašas oficiālās prasības, laulātie var arī mainīt jau noslēgtu līgumu (CK 1331. pants). Taču laulības līguma izmaiņas neietekmē trešām personām jau piešķirtās tiesības (CK 1317. pants).