4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Lai laulāto mantiskās attiecības un jebkurus to grozījumus/izmaiņas varētu attiecināt uz trešām personām, tās ir jāreģistrē.

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Spānijā pastāv vairāki dzimtsarakstu reģistri. Gan laulība, gan visi laulības līgumi būtu jāreģistrē laulāto pastāvīgās dzīvesvietas dzimtsarakstu reģistrā (CK 1333. pants, "LRC" 69. pants un "LRC" 70. pants). Obligāti ir jāreģistrē tikai laulība ("LRC" 71. pants).

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Pirms laulības noslēgtie laulības līgumi, kā arī laulības laikā noslēgtie līgumi, ja tajos ir mainītas laulāto mantiskās attiecības, ir jāreģistrē (pretējā gadījumā tos nevarēs attiecināt uz trešām personām); jāreģistrē ir arī spriedumi par laulāto šķirtu dzīvi un laulības šķiršanu ("LRC" 77. pants). Iesaistītās personas kā reģistrācijas apliecinājumu saņem dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu apliecību ("LRC" 75. pants). Praksē tiek izmantots arī Libro de Familia (‘Ģimenes reģistrs’), kurā reģistrē informāciju par laulību, bērnu dzimšanas datumus u. c.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Reģistrētā informācija ir publiska ("LRC" 6. pants), taču aizsargātie dati ir pieejami tikai iesaistītajām personām vai to mantiniekiem (1999. gada Likums Nr. 15 par datu aizsardzību).

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Reģistrācijas tiesiskās sekas ir dokumenta piemērojamība trešām personām ("LRC" 70. pants).