5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

Laulības šķiršanas vai laulāto šķirtas dzīves gadījumā laulāto mantas kopību pārtrauc. Rezultāts ir mantas kopības izbeigšana un likvidēšana (CK 1392. pants). Laulības šķiršanas gadījumā tiek izbeigta arī laulība.

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Īpašumu sadala, kā aprakstīts tālāk. Vispirms sagatavo uzskaitījumu (CK 1396. pants), kurā iekļauj gan  mantu (CK 1397. pants), gan saistības (CK 1398. pants). Pēc uzskaitījuma sagatavošanas vispirms ar skaidru naudu vai laulāto kopīpašumu sedz ar laulāto mantas kopību saistītās parādsaistības (CK 1399.–1400. pants). Kreditori saglabā savas tiesības līdz pilnīgai parādsaistību samaksai (CK 1401. pants). Kad ir samaksāts kreditoriem, katram laulātajam piešķir attiecīgo kompensāciju vai atmaksu (CK 1403. pants), un visu atlikušo īpašumu vienlīdzīgi sadala starp vīru un sievu vai viņu mantiniekiem (CK 1404. pants).

Īpašuma sadale neattiecas uz personisko mantu, ko nevar sadalīt, jo tā pieder attiecīgajam īpašniekam. Personiskā manta ir uzskaitīta CK 1346. pantā.

Lai gan tad, ja ģimenes mājvieta pieder vienam laulātajam, īpašuma sadale uz to neattiecas, tiesa var piešķirt šo mājvietu otram laulātajam, ja no tās turpmākas izmantošanas ir atkarīga šā laulātā būtisku vajadzību izpilde vai arī ja laulāto kopējam bērnam ir būtiska vajadzība turpināt šo mājvietu izmantot (CK 96. pants).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Pēc uzskaitījuma sagatavošanas ar skaidru naudu vai laulāto kopīpašumu sedz ar laulāto mantas kopību saistītos parādus (CK 1399.–1400. pants). Kreditori saglabā savas tiesības līdz pilnīgai parādsaistību samaksai (CK 1401. pants).

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ja laulāto šķirta dzīve vai laulības šķiršana kādam laulātajam rada nelabvēlīgu ekonomisko situāciju, šim laulātajam ir tiesības saņemt kompensāciju, kas var būt pagaidu vai beztermiņa uzturlīdzekļu maksājumi vai viens maksājums. Laulātie var vienoties par kompensāciju, noslēdzot tiesneša apstiprinātu saistošu vienošanos, vai, ja šādas vienošanās nav, to, ņemot vērā konkrētus apstākļus, var noteikt tiesnesis (CK 97. pants). Turklāt, laulātajam, kas rīkojies labticīgi, ir tiesības saņemt kompensāciju laulības anulēšanas gadījumos (CK 98. pants). Būtisku apstākļu izmaiņu gadījumā uzturlīdzekļu maksājumus var mainīt (CK 100. pants). Konkrētos apstākļos ir iespējams arī zaudēt tiesības uz uzturlīdzekļiem (CK 101. pants).

5.3.1. Mantas kopības pārpalikuma gadījumā:
- Vai prasījumu apmierina ar maksājumu vai materiālā izteiksmē?
- Kā prasījums tiek novērtēts?
- Kāds ir kompensācijas apmērs?
- Kad prasījums tiek ierobežots?

Laulāto mantas kopības gadījumā kompensācijas prasījuma izpildi, kā arī kompensācijas aprēķināšanu, maksāšanu un maksāšanas ilgumu reglamentē 5.3. sadaļā aprakstītie nosacījumi.

5.3.2. Citos gadījumos (nav mantas kopības pārpalikuma)?

Šie noteikumi (5.3. sadaļa) attiecas arī uz citiem laulāto mantisko attiecību veidiem.