9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Attiecībā uz prasībām, kas celtas līdz 2019. gada 28. janvārim, kā arī šajā laika posmā taisītajiem spriedumiem un pieņemtajiem tiesību aktiem Spānijas tiesām ir starptautiska jurisdikcija, ja viens no laulātajiem/partneriem ir Spānijas valstspiederīgais vai arī ja šajā valstī atrodas viņa/viņas pastāvīgā dzīvesvieta ("LEC" 50.–60. pants). Gan jurisdikcija pēc būtības, gan vietējā jurisdikcija ir tai reģionālajai tiesai, kuras darbības reģionā atradās laulāto/partneru pēdējā kopējā pastāvīgā dzīvesvieta vai attiecīgā gadījumā tai reģionālajai tiesai, kuras darbības reģionā ir atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

Pastāv arī īpaši noteikumi par gadījumiem, kad starptautiskās jurisdikcijas nav ("LEC" 36. pants).

Prasībām, kas celtas 2019. gada 29. janvārī vai vēlāk, kā arī šajā laika posmā taisītajiem spriedumiem un pieņemtajiem tiesību aktiem neatkarīgi no laulības datuma ir piemērojama 2016. gada 24. jūnija Padomes Regula (ES) Nr. 2016/1103.

Šī regula nosaka, ka kompetentās iestādes ir šādas:

-lietās par laulāto attiecībām viena laulātā nāves gadījumā jurisdikcija izskatīt lietu ir tiesai, kurai ir piekritīgi mantojuma jautājumi (4. pants);

- lietās par laulāto mantiskajām attiecībām, ja ir iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, jurisdikcija parasti ir tiesai, kurai ir piekritīgs laulāto strīds;

- visos citos gadījumos laulātie var vienoties, ka jurisdikcija ir tai dalībvalstij, kuras tiesību akti ir piemērojami, vai dalībvalstij, kur tikusi noslēgta laulība. Šāda vienošanās jānoslēdz rakstveidā un jāparaksta un jādatē pusēm. Ja vienošanās nav noslēgta, turpmāk norādītajām dalībvalsts tiesām parasti ir jurisdikcija spriest par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar laulāto mantiskajām attiecībām, izņemot viena laulātā nāves gadījumus vai laulāto strīdus:

  • kuras teritorijā ir laulāto pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad prasība tiek celta tiesā, vai, ja tas nav piemērojams,
  • kuras teritorijā laulātajiem bija pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta, ciktāl viens no viņiem tur joprojām dzīvo, vai, ja tas nav piemērojams,
  • kuras teritorijā ir atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta, vai, ja tas nav piemērojams,
  • kuras valstspiederīgie ir abi laulātie.

Izņemot tiesvedību, notāriem, ko Spānijā attiecīgā dalībvalsts ir iecēlusi par tiesu iestādi 3. panta 2. punkta nozīmē, ir saistoši šie jurisdikcijas noteikumi, lai gan tie joprojām var brīvi rīkoties, sagatavojot laulības vai tiesību aktu izvēles līgumu.