3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulāto mantiskajām attiecībām piemēro atlikto laulāto mantas kopību. Alternatīva regulējuma, par kura piemērošanu laulātie varētu vienoties, nav. Taču laulātie vai topošie laulātie var sagatavot laulības līgumu. Ar šādu līgumu nevar mainīt īpašumtiesību stāvokli; ar to maina tikai laulāto mantas vai atsevišķā īpašuma statusu (LL 7. nodaļa). Tiesību aktos ir reglamentēti arī īpaši līgumi par ģimenes tiesībām, piemēram, par laulāto savstarpējiem dāvinājumiem (LL 8. nodaļa un 1936. gada Likums Nr. 83) un par īpašuma sadalījumu laulības laikā (LL 9. panta 1. un 2. punkts). Abos gadījumos līgums ir jāreģistrē. Ja laulības šķiršana ir nenovēršama, laulātie var arī noslēgt iepriekšēju vienošanos par īpašuma sadali (LL 9. panta 13. punkts).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgumu noslēdz rakstiski un reģistrē Zviedrijas Nodokļu aģentūrā (LL 7. panta 3. punkts).

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumu var slēgt pirms laulības noslēgšanas vai tās laikā. Šādi līgumi vienmēr ir jāreģistrē. Pirmajā gadījumā līgums stājas spēkā laulības noslēgšanas brīdī, bet otrajā gadījumā — kad tas ir reģistrēts.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Noslēdzot jaunu laulības līgumu, laulātie var atsevišķo īpašumu padarīt par laulāto mantu un otrādi. Uz šādu līgumu attiecas tās pašas oficiālās prasības.