9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Arī šajā gadījumā ir divi tiesiskā regulējuma veidi (sk. 1.1. jautājumu). Saskaņā ar Ziemeļvalstu iekšējā regulējuma 8. pantu prasījumu par īpašuma sadali izvērtē tās konvencijas dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā notiek laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas procedūra. Saskaņā ar 1990. gada Likuma Nr. 272 2. pantu Zviedrijas tiesām ir jurisdikcija arī strīdos par laulāto mantu, kas ir saistīti ar Zviedrijā īstenotu laulības šķiršanas procedūru. Zviedrijas tiesām ir jurisdikcija arī tad, ja Zviedrijā ir atbildētāja vai prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, savukārt laulāto mantai piemēro Zviedrijas tiesību aktus tad, ja procedūra attiecas uz īpašumu, kas atrodas Zviedrijā, vai ja atbildētājs ir piekritis, ka lietu izskata Zviedrijā. Kompetentā tiesa ir atbildētāja pastāvīgās dzīvesvietas reģionālā tiesa. Ja jurisdikcija ir Zviedrijai, taču kompetentās tiesas nav, saskaņā ar 1990. gada Likuma Nr. 272 18. pantu tiesvedību var ierosināt Stokholmas reģionālajā tiesā.