1 Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Anglija/Velsa

Ja Anglijas un Velsas tiesām ir jurisdikcija, tās vienmēr piemēro lex fori lietās, kas saistītas ar laulības šķiršanu un tās finansiālām sekām. Skatīt arī 9. punktu par forum non conveniens.

Skotija

Ja laulātie nav izvēlējušies piemērojamos tiesību aktus, ir piemērojami tiesību akti nekustamā īpašuma jomā, kas ir spēkā īpašuma atrašanās vietā (lex situs), un kustamā īpašuma gadījumā — tiesību akti saistībā ar laulāto domicilu. Ja laulāto domicils ir dažādās valstīs un ja lieta saistībā ar laulāto kustamo īpašumu tiek ierosināta Skotijā, ir piemērojami tiesību akti, kas ir spēkā Skotijā (lex fori) (2006. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 39. pants).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Anglija/Velsa

Nē. Nesen ierosinātā precedenta lieta Radmacher pret Granatino [2010] UKSC 42 apliecināja to, ka lex fori var piemērot jebkurā gadījumā. Tādējādi līguma spēkā esamība un iznākums saskaņā ar izvēlētajiem tiesību aktiem ir būtiski faktori, kas ir jāņem vērā saskaņā ar vispārējo taisnīguma principu (skatīt 2.1. un 2.2. punktu tālāk tekstā).

Skotija

Laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus. Šajā jomā nav noteikti ierobežojumi vai formālas prasības (2006. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 39. panta 6. punkta b) apakšpunkts).