2 Vai ir laulāto mantisko attiecību režīms, kuru regulē likums, un, ja jā, tad ko tas nosaka?

2.1. Lūdzu, aprakstiet vispārējus principus: Kādas mantas ir laulāto mantas kopības daļa? Kādas mantas ir laulāto atsevišķā īpašuma daļa?

Anglija/Velsa

Anglijā un Velsā nav regulētas laulāto mantiskās attiecības un nav definēts kopīpašums, un tādējādi būtībā ar laulību nav saistītas mantiskās attiecības. Tomēr laulības šķiršanas gadījumā tiesām ir piešķirta ļoti plaša rīcības brīvība izdod dažāda veida rīkojumus (to parasti dēvē par „papildu palīdzību”) (skatīt atbildi uz 5.1. jautājumu).

Skotija

Skotijā ir mainīti tiesību akti attiecībā uz atsevišķu īpašumu. Parasti laulība neietekmē īpašumtiesības (1985. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 24. pants). Tomēr tiesību aktos ir veiktas nozīmīgas izmaiņas:

  • laulātajam ir ar likumu noteiktas tiesības apdzīvot laulāto kopīgo mājokli pat tādā gadījumā, ja tas pieder otram laulātajam;
  • ir spēkā taisnīgas sadales princips (kas parasti nozīmē vienlīdzīgu sadali) attiecībā uz
  • laulāto īpašuma sadali laulības šķiršanas gadījumā;
  • pārdzīvojušajam laulātajam ir noteiktas aizsargātas tiesības otra laulātā nāves gadījumā, un testamentārās mantošanas gadījumā, tas parasti saņem visu mantojumu.

2.2. Vai ir kādi juridiski pieņēmumi, kas attiecināmi uz mantu sadali?

Anglija/Velsa

Ar laulību nav saistītas mantiskās attiecības. Skatīt arī 5.1. punktu tālāk tekstā.

Skotija

Tiek uzskatīts, ka saimniecības preces, kas iegūtas pirms laulības noslēgšanas vai laulības laikā, laulātajiem pieder vienlīdzīgās daļās pat tādā gadījumā, ja tās iegādājās viens no laulātajiem (1985. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 25. nodaļa).

2.3. Vai laulātiem jāizveido laulāto mantu reģistrs? Ja jā, tad kad un kādā veidā?

Anglija/Velsa

Tas nav tiesisks pienākums. Bet tā kā laulības šķiršanas brīdī aktīvu ieguves avots var ietekmēt lēmumu, ieteicams laulātajiem izveidot īpašumu sarakstu (un vajadzības gadījumā to atjaunināt). Skatīt arī 3.1. un 3.2. punktu tālāk tekstā.

Skotija

Nav spēkā noteikums, kas paredz obligāti izveidot īpašumu sarakstu.

2.4. Kurš ir atbildīgs par mantas administrēšanu? Kurš ir tiesīgs rīkoties ar mantu? Vai viens laulātais drīkst rīkoties ar mantu/pārvaldīt to patstāvīgi vai ir nepieciešams saņemt otra laulātā piekrišanu (piemēram, gadījumos, kad ir nepieciešams rīkoties ar laulāto mājokli)? Ja piekrišanas nav, kā tas ietekmē uz darījuma spēkā esamību un piešķir saistošu spēku pret trešajām personām?

Anglija/Velsa

Saskaņā ar 1925. gada Īpašuma likuma 37. pantu „jebkādā saistībā ar īpašumtiesībām (...) vīrs un sieva ir uzskatāmi par atsevišķām personām”, un tādējādi ir piemērojami vispārējie tiesību akti īpašumtiesību jomā. Saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem ar laulāto pat nedrīkst apspriesties un laulātais nav tiesīgs aizliegt darījumus saistībā ar ģimenes mājokli, kas pieder otram laulātajam (skatīt lietu National Provincial Bank Ltd. pret Ainsworth [1965] AC 1175 un Barclays Bank pret O'Brien [1994] 1 AC 1980).

Tomēr ir svarīgi norādīt, ka Anglijas un Velsas tiesību aktos ir nošķirtas likumīgas īpašumtiesības (īpašumtiesību nominālais turētājs) un taisnīgas/izdevīgas īpašumtiesības. Tādējādi saskaņā ar trasta tiesībām izdevīga līdzdalība ir iespējama pat tad, ja likumīgais īpašnieks ir otrs laulātais. Parasti likumīgajam īpašniekam ir tiesības pārvaldīt aktīvus, tomēr var būt noteikti ierobežojumi, ja laulātajam (vai citai personai) ir izdevīga līdzdalība attiecībā uz aktīviem.

Skotija

Vispirms ir jānorāda tas, ka katrs laulātais pārvalda savu īpašumu, tomēr saskaņā ar standarta noteikumiem starpniecības jomā var atļaut īpašumu pārvaldīt otram laulātajam. Katrs laulātais ir tiesīgs atbrīvoties no sava īpašuma. Tomēr saskaņā ar likumīgajām tiesībām apdzīvot laulāto kopīgo mājokli tas laulātais, kuram pieder mājoklis, nedrīkst no tā atbrīvoties bez otra laulātā piekrišanas. Ja šāda piekrišana nav saņemta, tiesības apdzīvot mājokli var apstrīdēt attiecībā uz pircēju (1981. gada Likums par kopīgo laulāto mājokli (Ģimenes aizsardzība) (Skotija)).

2.5. Vai viena laulātā likumīgi darījumi ir saistoši otrām laulātajam?

Anglija/Velsa

Nē, ir piemērojamas vispārējās līgumtiesības un citas tiesības.

Skotija

Nav spēkā īpaši noteikumi attiecībā uz laulātajiem. Ir piemērojami standarta noteikumi starpniecības jomā.

2.6. Kurš ir atbildīgs par parādiem, kas radušies laulības laikā? Kādu īpašumu var izmantot kreditori savu prasījumu apmierināšanai?

Anglija/Velsa

Principā katrs laulātais ir atbildīgs par savām parādsaistībām, izņemot īpašus gadījumus (skatīt 2.4. punktu iepriekš tekstā). Kreditora prasības apmierināšanai var izmantot tikai parādnieka īpašumu.

Skotija

Katrs laulātais ir atbildīgs par savām parādsaistībām. Katra laulātā kreditori prasību apmierināšanai drīkst izmantot tikai attiecīgā laulātā īpašumu. Tomēr tiesību akti maksātnespējas jomā paredz speciālu aizsardzību attiecībā uz kopīgo laulāto mājokli (skatīt 1985. gada Likuma par bankrotu (Skotija) 40. un 41. nodaļu).