5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Anglija/Velsa

Laulības šķiršanas gadījumā tiesai ir ļoti liela rīcības brīvība pieņemt daudz dažādus rīkojumus (tā dēvētā „papildu palīdzība”), tostarp sadalīt vai pat pārdot īpašumu, attiecināt aktīvus uz trastu, noteikt vienreizējas kopsummas maksājumus, periodiskos maksājumus, pieņemt rīkojumus saistībā ar pensijām utt. (1973. gada Laulības lietu akta 21. panta ff) punkts). Akta 25. pantā ir minēti jautājumi, attiecībā uz kuriem tiesa izvēlas, kādā veidā izmantot savas pilnvaras, un šajā saistībā vissvarīgākā ir ģimenes bērnu labklājība. Papildu palīdzības galvenais mērķis ir nodrošināt taisnīgu iznākumu. Lietā Miller pret Miller; McFarlane pret McFarlane [2006] UKHL 24 Lordu palāta noteica trīs taisnīguma aspektus, proti, vajadzības (iesaistīto pušu un viņu bērnu), atlīdzība (par zaudējumiem, kas radušies attiecību rezultātā) un sadale (aktīvu). Tā kā bieži vai gandrīz vienmēr vajadzību ir vairāk nekā aktīvu, vajadzības bieži vien ir noteicošais faktors, un tāpēc bieži citi taisnīguma aspekti ir mazsvarīgi vai pat nesvarīgi.

Šajā saistībā ir jānorāda, ka pārrunās tika konstatēts, ka, sadalot īpašumu laulības šķiršanas gadījumā, noteiktas aktīvu grupas (jo īpaši īpašums, kas iegūts pirms laulības noslēgšanas, mantots un saņemts kā dāvinājums, vai ar laulāto mantiskajām attiecībām nesaistīts īpašums) būtu jādala citādi nekā kopīga darba rezultāts un kopīgais laulāto mājoklis. Tomēr tiek arī uzskatīts, ka atkarībā no attiecību ilguma šāds dalījums ir mazāk nozīmīgs.

Skotija

Laulātie var vienoties par īpašuma sadali. Ja laulātie nevar vienoties, saskaņā ar 1985. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 9. nodaļā minētajiem principiem laulības šķiršanas gadījumā ikviens no laulātajiem var pieprasīt finansiālu pabalstu. Saskaņa ar vienu no šiem principiem laulāto īpašumu neto vērtībā (t.i., laulāto īpašums, kas nav dāvinājums vai mantojums, kas ir iegūts laulības laikā, bet pirms laulāto atšķišanās, un tostarp jebkāda māja, kas iegādāta pirms laulības noslēgšanas; 1985. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 10. nodaļa) taisnīgi sadala starp laulātajiem (1985. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 9. nodaļas 1. panta a) apakšpunkts). Taisnīgas sadales gadījumā neto vērtību parasti sadala vienlīdzīgās daļās starp laulātajiem, tomēr īpašos gadījumos tiesa tās kompetences ietvaros var mainīt nosacījumu par pilnīgi vienlīdzīgu īpašuma sadali (skatīt 1985. gada Ģimenes tiesību (Skotija) akta 10. nodaļas 6. pantu).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Anglija/Velsa

Skatīt atbildi uz 2.6. jautājumu.

Skotija

Laulātais, kurš bija atbildīgais pirms tam, ir atbildīgais arī pēc tam.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Anglija/Velsa

Nē, bet skatīt atbildi uz 5.1. jautājumu.

Skotija

Saskaņā ar principu par laulāto īpašuma taisnīgu sadali laulības šķiršanas gadījumā, ņemot vērā īpašuma neto vērtību, viens laulātais var pieprasīt otram laulātajam samaksu, lai sadale būtu vienlīdzīga.