9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Anglija/Velsa

Papildus piemērojamiem Eiropas instrumentiem vispārējo tiesību aktu jurisdikcija ir diezgan plaša; būtībā jurisdikciju var noteikt, ja vienam no laulātajiem domicils ir Anglijā un Velsā. Tomēr princips forum non conveniens ļauj tiesai apturēt tiesvedību/atteikties no jurisdikcijas, ja tā uzskata, ka citas jurisdikcijas tiesa ir atbilstošāka attiecīgās lietas izskatīšanai. Skatīt arī 1.1. un 1.2. punktu iepriekš tekstā.

Skotija

Parastajām civiltiesām (t.i., Skotijas Augstākā tiesa visā Skotijā un vietējās šerifa tiesas) ir jurisdikcija jautājumos, kas saistīti ar laulāto īpašumu un aktīvu sadali laulības šķiršanas gadījumā. Skotijas tiesām ir jurisdikcija izdot rīkojumu par finanšu pabalstu laulības šķiršanas gadījumā, ja tiesai ir jurisdikcija laulības šķiršanas gadījumā (skatīt 1973. gada Likuma par iekšzemes un laulību lietu tiesvedību 10. pantu). Noteikumi par jurisdikciju laulības lietās ir aprakstīti Padomes 2003. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 2201/2003.

Lai vietējām šerifa tiesām būtu jurisdikcija laulības šķiršanas gadījumā, Skotijas tiesām ir jābūt jurisdikcijai saskaņā ar minēto Padomes regulu, un kādam no laulātajiem ir jābūt:

  • i) šerifa rajona iedzīvotājam vismaz četrdesmit dienas pirms lietas sākuma, vai
  • ii) šerifa rajona iedzīvotājam vismaz četrdesmit dienas ne vairāk kā četrdesmit dienas pirms attiecīgā datuma, un laulātajam attiecīgajā datumā nedrīkst būt reģistrēta dzīvesvieta Skotijā.