5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Het huwelijksvermogensstelsel wordt ontbonden en er dient overgegaan te worden tot de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen. Dit is afhankelijk van het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel.

Bij ontbinding van het wettelijk stelsel, komen de goederen van het gemeenschappelijk vermogen automatisch terecht in een "postcommunautaire" onverdeeldheid, waarop, in afwachting van de vereffening en verdeling, de regels van het gemeen recht inzake mede-eigendom van toepassing zijn (art. 577-2 BW). Voor de vereffening en uiteindelijke verdeling van het huwelijksvermogen, moet de exacte samenstelling van de drie vermogens (zie vraag 2.1.) bepaald worden (artt. 1427 - 1449 BW).

Bij ontbinding van het stelsel van algehele gemeenschap van goederen komen de goederen van het gemeenschappelijk vermogen eveneens automatisch terecht in een "postcommunautaire" onverdeeldheid. Bij ontbinding van een zuiver stelsel van scheiding van goederen dient er louter overgegaan te worden tot de vereffening-verdeling van eventuele onverdeelde goederen. In dit kader voorziet het Gerechtelijk Wetboek regels voor een (gerechtelijke) vereffening-verdeling (artt. 1205 - 1224 Ger. (Gerechtelijk Wetboek)). Indien in een stelsel van scheiding van goederen bepaalde “correctiemechanismen” werden voorzien, of werd geopteerd voor de mogelijkheid tot rechterlijke billijkheidscorrectie, zullen deze uiteraard moeten worden toegepast.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Dit hangt af van de aard van de schulden. Elke echtgenoot is apart aansprakelijk voor zijn eigen schulden die overblijven na de verdeling van het huwelijksvermogen. Voor de gemeenschappelijke schulden die overblijven na de verdeling van het huwelijksvermogen zijn beide echtgenoten gezamenlijk aansprakelijk (artt. 1439 - 1441 BW).

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

Ja, er zijn bepaalde compensatiemechanismen voorzien en de echtgenoten kunnen de modaliteiten vastleggen in hun huwelijkscontract (art. 1431 – 1438 BW).