3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

De echtgenoten kunnen hun vermogensrechtelijke betrekkingen wijzigen door het sluiten van een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden (art. 37 WF). Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden bevatten uitsluitend bepalingen met betrekking tot de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten. Echtgenoten kunnen onder andere bepalen welk goederen  onderdeel uitmaakt van het gemeenschappelijk vermogen en wie het recht heeft het gemeenschappelijk vermogen te beheren of er afstand van te doen. De echtgenoten kunnen ook een scheiding van goederen overeenkomen. Bij het stelsel van scheiding van goederen maken de goederen die door elk van beide echtgenoten tijdens het huwelijk worden verworven onderdeel uit van zijn/haar eigen vermogen (art. 33 WF). Er bestaat geen gemeenschappelijk vermogen, maar uitsluitend de eigen vermogens van de echtgenoten.

Op zaken die niet in het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden zijn geregeld, is het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen van toepassing (art. 38 WF).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden moeten schriftelijk worden opgesteld en persoonlijk worden overeengekomen door de partijen met legalisatie van de handtekeningen en authenticatie van de inhoud (art. 39, lid 1 WF).

Wanneer er vermogensrechten betreffende onroerende goederen worden gevestigd of overgedragen door middel van het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden, is de notaris bevoegd in wiens regio het onroerend goed zich bevindt (art. 39, lid 2 WF).

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden kunnen ook tijdens het huwelijk worden ondertekend door de partijen (art. 37, lid 3 WF). Indien het contract / de voorwaarden worden gesloten voorafgaand aan het huwelijk, treden zij in werking vanaf de datum waarop het huwelijk wordt voltrokken. Indien het contract / de voorwaarden worden overeengekomen tijdens het huwelijk, treden zij in werking op de datum van overeenkomst of op een andere in het contract / de voorwaarden vermelde datum (art. 40, lid 1 WF).

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden kunnen ook worden gewijzigd. De vorm waarop de wijziging wordt overeengekomen is dezelfde als de vorm waarin het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen (art. 41, lid 1 WF).