3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

De echtgenoten mogen een huwelijkscontract/huwelijkse voorwaarden aangaan dat/die hun vermogensrechtelijke relaties met betrekking tot hun huidig en toekomstig vermogen regelt/regelen (artikel 40 van de Wet op het Familierecht).

De echtgenoten kunnen hun huwelijksvermogen autonoom en in hun beider belang bepalen door te bedingen welke activa deel zullen uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen en welke van het eigen vermogen van de echtgenoten (art 36 van de Wet op het Familierecht). Voor bepaalde vragen, bijvoorbeeld over het beheer of de verdeling van vermogen, moet rekening worden gehouden met de bepalingen van de Wet op Eigendoms- en andere Vastgoedrechten.

De Wet op het Familierecht regelt de huwelijkscontracten/huwelijkse voorwaarden niet, en laat derhalve elke overeenkomst toe die niet strijdig is met de dwingende bepalingen. Er zijn beperkingen die betrekking hebben op de toepassing van buitenlandse wetgeving, aangezien het verboden is om de toepassing te bedingen van buitenlands recht op het huwelijksvermogen in het kader van een huwelijkscontract/huwelijkse voorwaarden (artikel 42 van de Wet op het Familierecht) wanneer de beide echtgenoten Kroatische onderdanen zijn. Indien één van de echtgenoten een onderdaan van een ander land is, wordt de Wet op het Internationaal Privaatrecht wel toegepast (zie 1.2.).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Een huwelijkscontract/huwelijkse voorwaarden moet/moeten schriftelijk worden bedongen en de handtekening van de echtgenoten moeten worden gelegaliseerd door een notaris (artikel 40, paragraaf 3 van de Wet op het Familierecht).

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Een huwelijkscontract/huwelijkse voorwaarden kan/kunnen worden afgesloten voor of tijdens het huwelijk.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De echtgenoten kunnen te allen tijde hun bestaand huwelijkscontract/huwelijkse voorwaarden wijzigen of een nieuw/nieuwe contract/huwelijkse voorwaarden afsluiten wanneer aan alle hierboven vermelde voorwaarden is voldaan.