3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden in de zin van voorhuwelijkse overeenkomsten tussen de echtgenoten zijn ongeldig, of ten minste niet bindend, naar Cypriotisch recht. Hetzelfde geldt voor alle overeenkomsten voor de toekomstige vereffening van het huwelijksvermogen, aangegaan door de echtgenoten na het huwelijk maar vóór de echtscheiding. De vordering voor bijdrage tot de toename van het huwelijksvermogen zoals bepaald in Artikel 14 van Wet 232/91 (zie 5.1) kan pas na de echtscheiding van de echtgenoten ten uitvoer worden gelegd, waardoor de huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden of overeenkomsten omtrent de verdeling van het huwelijksvermogen aangegaan vóór de echtscheiding niet bindend zijn voor de partijen en niet in overweging zullen worden genomen door de Familierechtbank. De reden hiervoor is dat de bepalingen van Wet 232/91 dwingend zijn en niet kunnen worden ondergraven door onderhandse overeenkomsten tussen de partijen (vermoedelijk onder dwang) die het uit hoofde van Artikel 14 van Wet 232/91 gevrijwaarde recht beperken of uitsluiten. Bijgevolg kunnen huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden pas worden aangegaan nadat de partijen uit de echt zijn gescheiden, en niet ervoor. Na de echtscheiding kunnen de partijen hun huwelijksvermogen echter vrij vereffenen zonder tussenkomst van de de Familierechtbank.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Er zijn dus geen formele eisen voor de vereffening van het huwelijksvermogen zonder tussenkomst van een rechtbank. Toch kunnen onafhankelijk juridisch advies en financiële informatie worden beschouwd als fundamentele factoren voor de geldigheid van een overeenkomst, naargelang de omstandigheden.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Zie 3.1.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, op voorwaarde dat het is aangegaan na de echtscheiding van de partijen.