1 Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

De basisregels voor het bepalen van het toepasselijke recht kunnen worden gevonden in Wet nr. 91/2012 Sb. betreffende Internationaal Privaatrecht. Overeenkomstig artikel 49, lid 3 van de Wet betreffende Internationaal Privaatrecht worden vermogensrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten beheerst door het recht van het land van de verblijfplaats van de echtgenoten. Indien de echtgenoten hun gewone verblijfplaats in verschillende landen hebben, worden hun vermogensrechtelijke betrekkingen beheerst door het recht van het land waarvan beide echtgenoten staatsburger zijn. Indien de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben, worden deze rechtsbetrekkingen beheerst door het Tsjechische recht. Deze materie wordt tevens geregeld in bilaterale verdragen betreffende rechtsbijstand in civiele, handels- en familiezaken die zijn gesloten tussen de Tsjechische Republiek en voormalige socialistische landen (bijv. verdrag met Bulgarije d.d. 25.11.1976, verdrag met Polen d.d. 21.12.1978, verdrag met de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië d.d. 21.1.1964, verdrag met Roemenië d.d. 11.07.1994), waarbij de verbindende factor van nationaliteit beslissend is voor de bepaling van het toepasselijk recht. Er wordt alleen rekening gehouden met de verbindende factor van de gezamenlijke verblijfplaats indien de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben. Het Verdrag met de voormalige Sovjet-Unie, ondertekend op 12.08.1982 (bindend met betrekking tot Rusland, Moldavië, Kirgizië en Georgië), en het Verdrag met Oekraïne d.d. 28.05.2001, hanteren als de verbindende factor de gezamenlijke verblijfplaats van de echtgenoten. De bepalingen opgenomen in deze internationale verdragen zullen toegepast worden in plaats van de wettelijke regeling in de Wet betreffende Internationaal Privaatrecht.

Geregistreerde partnerschappen en gelijkwaardige relaties en hun gevolgen, inclusief de wijziging van persoonlijke en vermogensrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen de partners, worden beheerst door het recht van het land waarin het partnerschap of de gelijkwaardige relatie werd geregistreerd (Art. 67, lid 2 van de Wet betreffende Internationaal Privaatrecht).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Overeenkomstig Art. 49, lid 4 van de Wet betreffende Internationaal Privaatrecht kunnen echtgenoten overeenkomen dat hun vermogensrechtelijke rechtsbetrekkingen beheerst worden door:

  • het recht van het land waarvan één van de echtgenoten staatsburger is, of
  • het recht van het land waarin één van de echtgenoten zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, of
  • in geval van onroerend goed, het recht van het land waar het onroerend goed gelegen is, of
  • het Tsjechisch recht.

Deze overeenkomst moet worden opgesteld door een notaris in de vorm van een authentieke akte of een gelijkwaardige vorm, indien de overeenkomst in het buitenland wordt aangegaan.