5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Volgens het Tsjechische recht wordt het stelsel van gemeenschap van goederen beëindigd als gevolg van echtscheiding, overlijden van één van beide echtgenoten of in een aantal andere bij wet voorgeschreven gevallen. Bij beëindiging van het stelsel worden de rechten en plichten die tot dusver gemeenschappelijk aan beide echtgenoten waren, verdeeld.

De echtgenoten (voormalige echtgenoten) kunnen afspraken maken over de verdelingswijze (maar deze mag de rechten van derden niet beïnvloeden), of kunnen eventueel voorstellen dat de rechtbank beslist over de verdeling (artikelen 740 en 765 van het Burgerlijk Wetboek). De verdeling door de rechtbank (en indien nodig ook de verdeling bij overeenkomst door de echtgenoten) is gebaseerd op het principe dat de belangen van beide echtgenoten in het te verdelen vermogen gelijk zijn. Er moet echter rekening worden gehouden met de volgende elementen: in het bijzonder de behoeften van de kinderen, verder ook hoe elke echtgenoot voor het gezin zorgde en hoe hij/zij bijdroeg in de verwerving en het onderhoud van het gemeenschappelijk vermogen. Tegelijkertijd moet elke echtgenoot vergoeden wat uit de gemeenschap van goederen werd uitgegeven aan zijn/haar persoonlijk vermogen, en kan hij/zij vergoeding eisen van wat hij/zij uit zijn/haar persoonlijk vermogen heeft besteed aan de gemeenschap van goederen (artikel 742 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de gemeenschap van goederen uiterlijk drie jaar na de beëindiging van de gemeenschap niet werd verdeeld (zelfs niet middels een overeenkomst tussen de echtgenoten), noch een verzoekschrift tot verdeling bij de rechtbank werd ingediend tijdens deze periode, zal de verdeling overeenkomstig het wettelijk vermoeden als volgt worden uitgevoerd:

  • materiële roerende goederen zijn eigendom van de echtgenoot die deze als eigenaar uitsluitend gebruikt voor zijn/haar eigen behoeften, voor de behoeften van zijn/haar gezin of voor het gezinshuishouden,
  • andere roerende en onroerende goederen zijn de gezamenlijke eigendom van beide echtgenoten, met gelijkwaardige aandelen (artikel 741 van het Burgerlijk Wetboek).

Dezelfde regels gelden indien de gemeenschap van goederen door het huwelijkscontract werd beperkt of ontbonden.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Beide echtgenoten blijven gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk tegenover derden voor schulden die betrekking hebben op de gemeenschap van goederen en werden opgelopen tijdens het huwelijk, omdat de verdeling van het vermogen geen invloed mag hebben op de rechten van derden. Overigens kunnen derden de verdeling middels een gerechtelijke uitspraak ten aanzien van hen nietig laten verklaren. Bijgevolg is de verdeling van schulden enkel geldig tussen de echtgenoten (artikel 737 van het Burgerlijk Wetboek).

De echtgenoten zijn ieder afzonderlijk aansprakelijk voor schulden die verband houden met hun persoonlijk vermogen.

5.3.1. In geval van het stelsel van gemeenschap van overschot:
- Moet de aanspraak worden voldaan door middel van betaling of in natura?
- Hoe wordt de aanspraak beoordeeld?
- Wat is het bedrag van de vergoeding?
- Wanneer is de aanspraak verjaard?

Er bestaat in de Tsjechische Republiek geen stelsel van wettelijk deelgenootschap.

5.3.2. In andere gevallen (geen gemeenschap van overschot)?

Iedere echtgenoot staat in voor de vergoeding van hetgeen uit de gemeenschap van goederen werd uitgegeven voor zijn/haar persoonlijk vermogen en heeft het recht vergoeding te vragen voor hetgeen hij/zij heeft betaald aan de gemeenschap van goederen uit zijn/haar eigen gelden(artikel 742 van het Burgerlijk Wetboek).

Er bestaan geen wettelijk voorgeschreven regels met betrekking tot de vraag of de vordering moet worden voldaan door middel van geldelijke betaling of betaling in natura.