3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

De huwelijksvermogensstelsels van gemeenschap van goederen, gemeenschap van aanwinsten en scheiding van goederen kunnen tijdens het huwelijk een onbeperkt aantal keren gewijzigd worden door het sluiten van een huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden.

Niettegenstaande het huwelijksvermogensrecht stelsel kunnen echtgenoten in de huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden:

  • het bij het huwelijk of huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden gekozen vermogensstelsel ontbinden
  • een ander vermogensstelsel kiezen binnen het kader van de wet
  • wijzigingen aan brengen binnen het gekozen vermogensstelsel in de gevallen zoals voorgeschreven in de wet
  • het recht kiezen dat van toepassing is op hun vermogensverhoudingen indien de echtgenoten in verschillende landen wonen of een verschillende nationaliteit hebben

In het geval dat het stelsel van gemeenschap van goederen van toepassing is, kan het volgende in een huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden vastgelegd worden:

  • individuele goederen of bepaalde goederen kunnen als gemeenschappelijk vermogen of als eigen vermogen beschreven worden
  • de beperkingen opgelegd door de wet voor rechtshandeling betreffende de familiewoning of een woning die door één echtgenoot gebruikt wordt niet van toepassing is
  • het recht om het beheer over het gemeenschappelijk vermogen te voeren kan worden toevertrouwd aan één echtgenoot
  • er kan worden bepaald dat de toestemming van één van beide echtgenoten niet nodig is voor handelingen verricht in het kader van een zelfstandige economische activiteit van de andere echtgenoot

In het geval echtgenoten het stelsel van gemeenschap van aanwinsten hebben gekozen, kan het volgende overeengekomen worden in de huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden:

  • dat de beperkingen die de wetgeving oplegt voor handelingen verricht met betrekking tot de gezinswoning of een woning die afzonderlijk door één van beide echtgenoten gebruikt wordt, niet van toepassing zijn (zie 2.4.)
  • dat de omvang en de berekening van de vaste activa anders bepaald worden dan bij wet vastgesteld (zie 5.3.)

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

De echtgenoten moeten de huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden persoonlijk aangaan en het contract moet opgesteld worden bij authentieke akte door een notaris.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Een huwelijksovereenkomst/de huwelijkse voorwaarden kan/kunnen voor of tijdens het huwelijk gesloten worden (in het laatste geval treedt deze/die in werking bij de afsluiting ervan). Als deze/die vóór het huwelijk gesloten wordt/worden, dan treedt/treden deze/die in werking op de dag waarop het huwelijk wordt voltrokken.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Echtgenoten zijn vrij hun huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden te wijzigen (zie 3.1.).