4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

Als bij het huwelijk de echtgenoten kiezen voor het stelsel van gemeenschap van aanwinsten of voor het stelsel van scheiding van goederen, dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand of de notaris die het huwelijk sluit een verklaring inschrijven in het huwelijksvermogensregister waarin het betreffende stelsel wordt vermeld.

Als de aanstaande echtgenoten geen huwelijksvermogensstelsel gekozen hebben bij het aangaan van het huwelijk en geen huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden hebben gesloten, dan wordt vermoed dat het stelsel van gemeenschap van goederen van toepassing is op hun vermongesrechtelijke relatie en wordt er geen inschrijving in het huwelijksvermogensregister gedaan.

Als de echtgenoten een huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden sluiten, dan worden de details van de overeenkomst/voorwaarden op verzoek van één van beide echtgenoten ingeschreven in het huwelijksvermogensregister op basis van een verzoek waarin de handtekeningen van de echtgenoten gelegaliseerd moeten zijn door een notaris.

Als het stelsel van gemeenschap van goederen of van gemeenschap van verworven inkomsten door een rechtbank wordt beëindigd, dan zal de rechtbank een kopie van de beschikking bezorgen aan de Kamer van Notarissen, die het huwelijksvermogensregister zal aanpassen.

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

De Republiek Estland beschikt over één huwelijksvermogensregister, dat wordt bijgehouden door de Kamer van Notarissen.

(Estse Wet inzake het huwelijksvermogensregister)

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Op een registerkaart worden: de persoonlijke gegevens van de echtgenoten, het stelsel van huwelijksvermogensrecht, wijzigingen van de vermogensrechten van de echtgenoten, schrappingen of wijzigingen van bepaalde gegevens, de toepassing van Estse of buitenlandse wetgeving op de vermogensrechten van de echtgenoten en de gegevens van de huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden ingeschreven.
In het registerdossier worden de documenten bewaard die een reden vormden om de inschrijving uit te voeren (huwelijksovereenkomsten/huwelijkse voorwaarden, rechterlijke beslissingen, verzoeken om de inschrijvingen te doen, enz.).

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Iedereen heeft toegang tot de informatie die op de registerkaart is ingeschreven in het huwelijksvermogensrechtregister en kan een print-out daarvan krijgen wanner hij een gerechtvaardigd belang heeft.

Het gerechtvaardigd belang wordt verondersteld voor de echtgenoten zelf, notarissen, deurwaarders, curatoren in geval van faillissement, rechtbanken en autoriteiten die toezicht uitoefenen.

De informatie in het huwelijksvermogensregister is toegankelijk via de notariskantoren en de relevante website. Aan de notaris dient een vergoeding betaald te worden die in overeenstemming is met de Notaris Tarieven Wet voor de raadpleging van informatie uit het huwelijksvermogensregister.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Indien de registerkaart alleen een verwijzing naar de desbetreffende bepaling in het huwelijkscontract bevat, dan moet het registerdossier waarin het huwelijkscontract bewaard wordt, geraadpleegd worden. Er wordt alleen toegang tot het registerdossier verleend op basis van een gerechtvaardigd belang. Worden geacht een dergelijk belang te hebben: 1) echtgenoten, 2) hun vertegenwoordigers; 3) overheden, 4) rechtbanken, 5) personen die partij zijn bij een gerechtelijk geschil waarin de gegevens uit het registerdossier gebruikt worden.

Als de echtgenotenwijzigingen aanbrengen in het stelsel van gemeenschap van goederen, hun huwelijksvermogensstelsel ontbinden of wijzigen (zie 3.1), dan heeft dit slechts rechtsgevolgen voor derde partijen indien de wijzigingen ingeschreven zijn in het huwelijksvermogensregister of indien de derde partij op de hoogte was van het bestaan van de huwelijkovereenkomst/huwelijkse voorwaarden.