3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

In het huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden die zijn overeengekomen voorafgaand aan of tijdens het huwelijk kunnen de echtgenoten of verloofden het vermogen dat zij reeds bezitten of dat zij later verwerven, uitsluiten van het huwelijksvermogen (vermogen waarop het “huwelijksrecht” van toepassing is). In dit huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden kan worden bepaald dat een echtgenoot een “huwelijksrecht” zal hebben op vermogen waarop hij/zij geen recht zou hebben overeenkomstig eerder een overeengekomen huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden (paragraaf 41 Huwelijkswet).Indien de echtgenoten een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden hebben afgesloten waarin het “huwelijksrecht” wederzijds wordt uitgesloten, heeft na de ontbinding van het huwelijk uitsluitend een scheiding van het vermogen plaats (zie 5.1.).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden dienen schriftelijk te worden opgesteld. Indien een echtgenoot of verloofde niet gerechtigd is zelf een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden op te stellen als gevolg van wettelijke onbekwaamheid of een beperking van de wettelijke bekwaamheid, dient hij/zij schriftelijke toestemming te krijgen van zijn voogd (paragraaf 42 Huwelijkswet). De echtgenoten dienen het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden te tekenen ten overstaan van twee personen zonder belang (paragraaf 66 Huwelijkswet).

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden kunnen worden overeengekomen voorafgaand aan het huwelijk, maar worden pas van kracht wanneer ze zijn geregistreerd in het huwelijkszakenregister, ten laatste voor het instellen van een echtscheidingsprocedure (paragrafen 43, 44 Huwelijkswet).

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk een nieuw huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden overeenkomen.