9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

De Finse rechter is bevoegd voor zaken met betrekking tot het vermogen van echtgenoten indien: 1) de gedaagde is gevestigd of zijn gewone  verblijfplaats heeft in Finland; 2) de eiser is gevestigd of zijn gewone verblijfplaats heeft in Finland en het Fins recht moet worden toegepast op de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten; 3) de echtgenoten voor het laatst samen gevestigd waren of hun gezamenlijke gewone verblijfplaats in Finland hadden en een van beide echtgenoten ten tijde van zijn/haar overlijden nog gevestigd was of zijn/haar gewone verblijfplaats had in Finland; 4) het vermogen, waarop het geschil betrekking heeft, zich in Finland bevindt; of 5) de gedaagde accepteert dat de zaak in Finland zal worden onderzocht of hij/zij antwoordt in de zaak zonder dat hij/zij zich verzet tegen het gebrek aan bevoegdheid (paragraaf 127 Huwelijkswet). (paragraaf 127 Huwelijkswet). De arrondissementsrechtbank van de plaats waar de gedaagde is gevestigd of waar hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats heeft is de bevoegde instantie. In het huwelijkszakenregister van Finland kunnen huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden of overeenkomsten betreffende de rechtskeuze ook worden geregistreerd als de Finse rechter niet bevoegd is om een zaak met betrekking tot de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten te onderzoeken (paragraaf 127 Huwelijkswet).