3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Door het aangaan van een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden kunnen de echtgenoten niet alleen kiezen voor een van de alternatieve bedongen huwelijksvermogensstelsels, maar kunnen ze ook de afzonderlijke bepalingen van het respectievelijke huwelijksvermogensstelsel wijzigen (paragraaf 1408, lid 1 BGB). Daarnaast kunnen de echtgenoten in hun huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden het toepasselijke recht kiezen (zie 1.2.).

In afwijking van het wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten kunnen de echtgenoten kiezen voor de scheiding van goederen (paragraaf 1414 BGB), alghele gemeenschap van goederen (paragraaf 1415 e.v. BGB) en het Frans-Duitse huwelijksvermogensstelsel van een optionele gemeenschap van aanwinsten.

Door te kiezen voor de scheiding van goederen, herroepen ze het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. Onder deze contractuele vorm van het huwelijksvermogensstelsel, worden de aanwinsten niet verdeeld.

Onder het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen (dit komt in de praktijk zelden voor) vormen de goederen van de echtgenoten het gemeenschappelijk vermogen (paragraaf 1416 BGB). Er bestaan echter specifieke beperkingen met betrekking tot het eigen vermogen en het gereserveerd vermogen. Goederen die niet middels een rechtshandeling kunnen worden overgedragen, worden beschouwd als het eigen vermogen van een echtgenoot: (paragraaf 1417, lid 2 BGB). Het eigen vermogen van een echtgenoot omvat bijvoorbeeld schulden die niet overdraagbaar zijn en worden beschermd tegen beslaglegging, salarisgerelateerde schulden en uitgaven voor het levensonderhoud waarop geen beslag kan worden gelegd of het aandeel van een persoonlijk aansprakelijke aandeelhouder in een algemeen of beperkt partnerschap. Het Gereserveerd vermogen omvat, bijvoorbeeld, goederen die in het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden worden benoemd als gereserveerd voor een van beide echtgenoten, die zijn verworven als gevolg van het overlijden van een echtgenoot of die hem geschonken zijn door een derde indien de overledene dat zo heeft opgenomen in zijn testament of de derde partij bij de schenking aangeeft dat de goederen moeten worden beschouwd als gereserveerd vermogen.

Het gemeenschappelijk vermogen behoort gezamenlijk toe aan beide echtgenoten (paragraaf 1419 BGB). Indien het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden hierover geen bepalingen bevatten, beheren de echtgenoten het gemeenschappelijk vermogen gezamenlijk.

Het Frans-Duitse huwelijksvermogensstelsel van een optionele gemeenschap van aanwinsten kan ook door de echtgenoten worden gekozen, ongeacht of een van beide echtgenoten de Franse nationaliteit heeft of zijn of haar gewone verblijfplaats in Frankrijk heeft. Dit stelsel komt voor het grootste deel overeen met het stelsel van scheiding van goederen, maar voorziet ook in enkele verplichte compensatiemaatregelen en beperkingen op bepaalde regels over het vrij vervreemden van goederen, in het bijzonder de echtelijke woning.

De contractsvrijheid wordt beperkt door het beginsel van goede trouw. Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden moeten derhalve niet alleen voldoen aan de basisregels van openbare orde, maar moeten ook voldoen aan strikte eisen, die eenzijdige discriminatie door een van beide echtgenoten ten tijde van het sluiten van het huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden en gedurende de gehele looptijd ervan uitsluiten.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Overeenkomstig paragraaf 1410 BGBmoeten het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden worden opgesteld door een notaris in bijzijn van beide partijen.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

De echtgenoten kunnen het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden sluiten voorafgaand aan het aangaan van het huwelijk of tijdens het huwelijk. Indien ze voorafgaand aan het huwelijk worden gesloten, dan treden ze pas in werking op het moment dat het huwelijk wordt gesloten (paragraaf 1408 BGB).

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De echtgenoten kunnen het bestaande huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden te allen tijde wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke vormvereisten.