3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

De echtgenoten kunnen hun vermogensstelsel vastleggen bij overeenkomst waarin zij kiezen voor de toepassing van het stelsel van gemeenschap van goederen, mits de regels van dwingend recht niet door deze overeenkomst worden geschonden. In deze overeenkomst kunnen de echtgenoten de details regelen met betrekking tot de omvang van het gemeenschappelijk vermogen, hoe de gemeenschap moet worden beheerd, wanneer deze verloopt, enz. Deze overeenkomst mag niet verwijzen naar gewoonten, wetten die niet in werking zijn of buitenlands recht.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

De formele vereisten voor de vaststelling van het stelsel van gemeenschap van goederen zijn: a) de overeenkomst moet de vorm hebben van een authentieke akte en b) de overeenkomst moet zijn opgenomen in een speciaal openbaar register dat daarvoor bestemd is (art. 1403, lid 2 GBW). Echtgenoten die een dergelijke overeenkomst willen sluiten, moeten contact opnemen met een notaris om deze op te laten stellen.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Deze overeenkomst kan voorafgaand aan of na het aangaan van het huwelijk worden gesloten en treedt in werking op het moment dat hij wordt geregistreerd in het openbaar register.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Echtgenoten zijn vrij om de bestaande overeenkomst te wijzigen onder de voorwaarden zoals vermeld in 3.2.