3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Echtgenoten hebben het recht om in de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract op te nemen dat:

  • vermogen dat zowel voorafgaand aan als tijdens het huwelijk is verworven behoort tot het persoonlijk vermogen van elk van beide echtgenoten;
  • persoonlijk vermogen dat door een echtgenoot voorafgaand aan het huwelijk is verworven deel zal uitmaken van de gemeenschap van goederen na registratie van het huwelijk;
  • vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verworven deels gedeeld gemeenschappelijk vermogen zal zijn (art. 3.104, lid 1 van het BW).

In de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen de echtgenoten opnemen dat een van deze huwelijksvermogensregimes zal worden toegepast op hun gehele vermogen of slechts op een bepaald deel of op bepaalde bezittingen (art. 3.104, lid 2 van het BW).

In de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen de echtgenoten een huwelijksvermogensregime kiezen voor zowel hun bestaande als hun toekomstige vermogen (art. 3.104, lid 3 van het BW).

In huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen de rechten en verplichtingen worden vastgelegd betreffende het beheer van het vermogen, wederzijds onderhoud, deelname aan de verschaffing in/van  gezinsbehoeften en uitgaven evenals de procedure voor het verdelen van de gemeenschap in geval van echtscheiding en andere zaken die betrekking hebben op de wederzijdse vermogensrechtelijke betrekkingen tussen de echtgenoten (art. 3.104, lid 4 van het BW).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract moeten/moet ten overstaan van een notaris worden aangegaan en worden geregistreerd in het Register van huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten (zie 4.). (art. 3.103 van het BW).

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten kunnen worden aangegaan voorafgaand aan de registratie van het huwelijk of op enig moment na de registratie van het huwelijk. Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten die zijn opgesteld voorafgaand aan de registratie van het huwelijk treden in werking op de dag van de registratie van het huwelijk. Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten die zijn opgesteld na de registratie van het huwelijk treden in werking op de dag waarop ze zijn ondertekend, tenzij anders is overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract (art. 3.102 van het BW).

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten kunnen te allen tijde ten overstaan van een notaris worden gewijzigd of beëindigd bij wederzijdse overeenkomst tussen de echtgenoten en met toestemming van de rechter (art. 3.103, lid 2, art. 3.106, lid 1 van het BW).