3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Echtgenoten kunnen het wettelijke regime van gemeenschap van goederen uitbreiden of beperken of een regime van scheiding van goederen of scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten vestigen door middel van huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract (opgesteld in de vorm van een authentieke notariële akte). Deze huwelijkse voorwaarden/dit huwelijkscontract kunnen/kan worden aangegaan ofwel voordat het huwelijk wordt voltrokken ofwel tijdens het huwelijk. De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen/kan worden gewijzigd of worden opgeheven. In het geval van opheffing tijdens het huwelijk bepaalt de wet dat het wettelijke regime van gemeenschap van goederen van toepassing is op de echtgenoten, tenzij de echtgenoten anders overeenkomen. Indien er derden zijn betrokken, kan een echtgenoot verwijzen naar de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract als die derden op de hoogte waren van het feit dat die huwelijkse voorwaarden/dat huwelijkscontract waren/was aagegaan en de inhoud daarvan(Art. 47 en 471 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij).

De echtgenoten mogen de gemeenschap van goederen niet uitbreiden naar:

  • Activa die in de toekomst kunnen worden verworven door erfenis, legaat of schenking;
  • Eigendomsrechten op basis van mede-eigendom die onder afzonderlijke voorschriften vallen (bv. mede-eigendom in een burgerlijke vennootschap of een handelsvennootschap);
  • Onvervreemdbare rechten waartoe slechts één persoon gerechtigd kan zijn;
  • Vorderingen van schadevergoeding wegens lichamelijke verwondingen of gezondheidsaandoeningen, op voorwaarde dat deze niet tot de gemeenschap van goederen behoren, of vorderingen tot vergoeding van geleden nadeel;
  • Nog niet ontstane vorderingen van de echtgenoten tot vergoeding van werk of tot inkomsten uit andere winstgerichte activiteiten (Art. 49 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

De huwelijkse  voorwaarden/het huwelijkscontract moeten/moet worden aangegaan in de vorm van een authentieke notariële akte, zo niet zijn/is de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract nietig en ongeldig (Art. 47 lid 1 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij en Art. 73 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen/kan worden aangegaan vóór het huwelijk en worden/wordt in dat geval van kracht wanneer het huwelijk wordt voltrokken. De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen/kan ook tijdens het huwelijk worden aangegaan en worden/wordt in dat geval onmiddellijk van kracht.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De echtgenoten kunnen de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract te allen tijde wijzigen, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de in 3.2 beschreven formele eisen. Het Poolse recht bepaalt geen minimum termijn tussen het opstellen en het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract.