5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Als het wettelijke regime van gemeenschap van goederen wordt beëindigd, worden de gemeenschappelijke goederen en de verdeling ervan respectievelijk beheerst door de bepalingen met betrekking tot gezamenlijk geërfde activa en de verdeling van nalatenschappen (Art. 46 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij).

De gemeenschappelijke goederen kunnen worden verdeeld wanneer de gemeenschap van goederen wordt beëindigd tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing of een overeenkomst, of wanneer de gemeenschap van goederen wordt beëindigd na ontbinding van het huwelijk (door echtscheiding of scheiding van tafel en bed). Scheidings- of echtscheidingsprocedures hebben geen betrekking op de verdeling van gemeenschappelijke goederen. Meestal worden de gemeenschappelijke goederen verdeeld in een afzonderlijke procedure. Scheiding en echtscheiding worden uitgesproken bij gerechtelijke beslissing. Gemeenschappelijke goederen kunnen worden verdeeld door de rechtbank of uit hoofde van een overeenkomst in de vorm van een authentieke notariële akte, als er onroerende goederen tot de gemeenschap van goederen behoren (dit geldt ook voor andere bijzondere rechten).

Elke echtgenoot heeft recht op een gelijk aandeel in de gemeenschap van goederen, tenzij anders bepaald in de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract. De rechtbank kan verzocht worden een ongelijke verdeling op te leggen (Art. 501 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij).

Elke echtgenoot moet alle uitgaven en kosten die uit zijn/haar eigen goederen werden voldaan uit de gemeenschap terugbetalen, met uitzondering van uitgaven en kosten voor activa die inkomsten hebben opgeleverd. Een echtgenoot kan eisen dat de kosten en uitgaven die werden voldaan uit zijn/haar eigen goederen uitde gemeenschap worden terugbetaald. Geen van de echtgenoten kan terugbetaling eisen van kosten en uitgaven die werden betaald om te voldoen aan de behoeften van het gezin, tenzij hierdoor de waarde van de gemeenschap toenam op het ogenblik waarop de gemeenschap van goederen werd beëindigd. De terugbetaling vindt plaats bij het verdelen van de gemeenschap van goederen. De rechtbank kan echter beslissen dat de uitgaven eerder moeten worden terugbetaald als dit noodzakelijk is voor het welzijn van het gezin (Art. 45 lid 1 en 2 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij).

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Echtgenoten blijven aansprakelijk voor bestaande schulden na echtscheiding/scheiding. Onder de verdeling van de gemeenschap van goederen vallen geen schulden. Alle overeenkomsten tussen de echtgenoten betreffende de terugbetaling van schulden zijn nietig ten aanzien van schuldeisers, tenzij een schuldeiser ermee instemt dat één van de echtgenoten de schuld op zich neemt.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

In het geval van beëindiging van een overeengekomen regime van scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten kan de toegenomen waarde van de goederen van elke echtgenoot tijdens het regime worden verrekend door betaling of in natura (Art. 514 lid 1 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij). De vordering van een dergelijke verrekening verjaart na tien jaar (Art. 118 van het Burgerlijk Wetboek).