6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

De echtgenoten erven van elkaar, ongeacht het toepasselijke huwelijksvermogensregime. Bijvoorbeeld, in het geval van gemeenschap van goederen, behoudt de langstlevende echtgenoot zijn/haar deel bestaande uit de  helft van de gemeenschap van  goederen en verwerft laatstgenoemde een behoorlijk aandeel in de gemeenschap van  goederen waartoe de overleden echtgenoot gerechtigd was. In het geval van overlijden zonder testament erven eerst de kinderen en echtgenoot van de overledene krachtens de wet  in gelijke delen. Het aandeel waartoe de langstlevende echtgenoot gerechtigd is, kan echter niet minder zijn dan één vierde van de volledige nalatenschap. Als de overledene geen afstammelingen heeft, komt de erfenis toe aan de langstlevende echtgenoot en de ouders van de overledene. Als een van de ouders van de overledene is overleden voordat de erfenis wordt verdeeld, wordt het deel van de erfenis waartoe de overledene ouder zou zijn gerechtigd in gelijke delen geërfd door de broers en zusters van de overleden echtgenoot. Het aandeel van de langstlevende echtgenoot in de erfenis bedraagt de helft van de erfenis als hij/zij samen met de ouders, broers en zusters en nakomelingen van de broers en zusters van de overledene erft. Als de overledene geen nakomelingen, ouders, broers of zusters of afstammelingen van broers of zusters achterlaat, komt de volledige nalatenschap toe aan de langstlevende echtgenoot (Art. 931-933 van het Burgerlijk Wetboek).

De langstlevende echtgenoot en andere familieleden van de overledene die bij de echtgenoten woonden tot op de datum van overlijden, hebben het recht om het huis en de huisraad te blijven gebruiken tot drie maanden nadat de is opengevallen(Art. 923 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek).