9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

In zaken die worden beslecht via een procedure op tegenspraak zijn de Poolse rechtbanken bevoegd voor huwelijksaangelegenheden en aangelegenheden met betrekking tot de vermogensrelaties van de echtgenoten, als de verweerder in Polen woonachtig is of verblijft of, zo niet, als:

  • De laatste gemeenschappelijke woonplaats of de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats van beide echtgenoten in Polen was gevestigd en één echtgenoot nog steeds in Polen woont of verblijft; of
  • De eisende echtgenoot ten minste één jaar vlak voor aanvang van de procedure in Polen woont of verblijft; of
  • De eisende echtgenoot een Poolse staatsburger is en ten minste zes maanden vlak voor aanvang van de procedure in Polen woonde of verbleef; of
  • Beide echtgenoten Poolse staatsburgers zijn.

De Poolse rechtbanken zijn exclusief bevoegd als beide echtgenoten Poolse staatsburgers zijn en beiden hun woon- en verblijfplaats hebben gevestigd in Polen (Art. 1103 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). In zaken die worden beslecht op gezamenlijk verzoek zijn de Poolse rechtbanken bevoegd voor huwelijksaangelegenheden als een van de echtgenoten of een van de personen die wenst te trouwen een Poolse staatsburger is of een buitenlander is met woon- of verblijfplaats in Polen, of in Polen wenst te trouwen. Zaken met betrekking tot de verdeling van de gemeenschapvan goederen bij beëindiging daarvan vallen eveneens onder de bevoegdheid van de Poolse rechtbanken wanneer de gemeenschapvan goederen of een aanzienlijk deel ervan zich in Polen bevinden (Art. 1106 1van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).