1 Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Engeland/Wales

De rechtbanken van Engeland en Wales zullen altijd de lex fori toepassen met betrekking tot echtscheiding en de financiële gevolgen daarvan, als ze bevoegd zijn. Zie ook 9. hieronder over forum non conveniens.

Schotland

Als de echtgenoten geen rechtskeuze uitbrengen, is het toepasselijke recht het recht van de plaats waar het vermogen zich bevindt (de lex situs) wat betreft onroerende goederen en het recht van de woonplaats van de echtgenoten wat betreft roerende goederen. Als de echtgenoten woonachtig zijn in verschillende landen en de kwestie met betrekking tot hun roerende goederen zich in Schotland voordoet, is het Schotse recht van toepassing (de lex fori) (artikel 39 Wet op het Familierecht (Schotland) 2006).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Engeland/Wales

Nee. De recente en invloedrijke zaak van Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42bevestigde dat de lex fori in elk geval moet worden toegepast. Daarmee zijn de geldigheid van de huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten en het resultaat uit hoofde van het gekozen recht vermoedelijk fundamentele factoren om rekening mee te houden uit hoofde van het overkoepelende beginsel van redelijkheid(zie 2.1. en 2.2. hieronder).

Schotland

De echtgenoten kunnen het toepasselijke recht kiezen. Er zijn geen beperkingen of formele eisen (artikel 39(6)(b) Wet op het Familierecht (Schotland) 2006).