5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Engeland/Wales

In het geval van echtscheiding hebben de rechtbanken veel vrijheid om uiteenlopende beslissingen  te nemen (ook 'ancillary relief' genoemd), met inbegrip van de overdracht van vermogen van de een aan de ander (reallocation) of zelfs verkoop van vermogen, opname van activa in trusts, betaling van eenmalige afkoopsommen, periodieke betalingen, beslissingen met betrekking tot pensioen enz. (artikel 21 e.v. Wet inzake huwelijksaangelegenheden 1973). De bepaling in artikel 25 bevat een opsomming van 'aangelegenheden waarmee de rechtbank rekening moet houden bij het beslissen hoe haar bevoegdheden uit te oefenen', waarbij allereerst moet worden gedacht aan het welzijn van de kinderen van het gezin. Het uiteindelijke doel van ancillary relief is tot een eerlijk resultaat te komen. In de zaak Miller v. Miller; McFarlane v. McFarlane [2006] UKHL 24 stelde het Hogerhuis drie 'vormen' van redelijkheid vast, namelijk behoeften (van de partijen en hun kinderen), vergoeding (van nadelen omwille van (het opbreken van) de relatie) en verdeling (van activa). Aangezien in veel of zelfs de meeste gevallen de behoeften de activa overstijgen, zijn de behoeften vaak de doorslaggevende factor. Daarom zijn in veel gevallen de andere 'vormen' van redelijkheid niet of zo goed als niet van belang.

Daarmee leken in deze zaak de voornaamste redenen erop te wijzen dat bepaalde groepen activa (hoofdzakelijk voorhuwelijkse activa, geërfde activa en geschonken activa of 'niet-huwelijksactiva') anders moeten worden behandeld dan de 'vruchten van de gezamenlijke inspanningen' en de echtelijke woning wat betreft verdeling bij echtscheiding. Ook werd echter opgemerkt dat hoe langer de relatie duurde, hoe minder belangrijk dat onderscheid dient te zijn.

Schotland

De echtgenoten kunnen de verdeling in een overeenkomst vastleggen. Zo niet, kunnen ze in het geval van echtscheiding een financiële regeling vragen op basis van de beginselen zoals bepaald in artikel 9 van de Wet op het Familierecht (Schotland) 1985. Een van die beginselen houdt in dat de netto waarde van het "huwelijksvermogen" zoals gedefinieerd (m.a.w. het vermogen dat de echtgenoten hebben verworven anders dan door schenking of erfenis, tijdens het huwelijk maar vóór de datum van scheiding en met inbegrip van het eventuele huis dat werd gekocht met het oog op het huwelijk; artikel 10 Wet op het Familierecht (Schotland) 1985) eerlijk tussen de echtgenoten moet worden verdeeld (artikel 9(1)(a) Wet op het Familierecht (Schotland) 1985). Eerlijk delen betekent dat de netto waarde normaliter gelijk tussen hen wordt verdeeld, hoewel de rechtbank in bijzondere omstandigheden bevoegd is om van de strikte gelijkheid af te wijken (zie artikel 10(6) Wet op het Familierecht (Schotland) 1985).

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Engeland/Wales

Zie antwoord op 2.6.

Schotland

De echtgenoot die voordien aansprakelijk was, blijft nadien aansprakelijk.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

Engeland/Wales

Nee, maar zie antwoord op 5.1.

Schotland

Het gevolg van het principe van eerlijk delen van de netto waarde van het huwelijksvermogen in het geval van echtscheiding is dat de ene echtgenoot betaling kan vorderen van de andere om tot een gelijke verdeling te komen.