8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Zgodnie z ustawą o zarejestrowanych związkach partnerskich dwie osoby tej samej płci mogą zarejestrować związek partnerski.

W przypadku braku umowy zawierającej odmienne postanowienia, do zarejestrowanych związków partnerskich stosuje się przepisy dotyczące małżeństwa.

Niemniej przepisy odnoszące się wyłącznie do osób określonej płci nie mają zastosowania do zarejestrowanych związków partnerskich. Dotyczy do zasady określania prawa właściwego, przytoczonej w pkt. 1.1., uwarunkowanej płcią małżonka. Zasada ta nie ma zatem zastosowania do zarejestrowanych związków partnerskich.

Nie ma jednolitej praktyki prawnej dotyczącej określania prawa właściwego dla stosunków majątkowych w zarejestrowanych związkach partnerskich. Praktycy są jednak zdania, że stosunki te powinno regulować prawo kraju pierwszego wspólnego miejsca zamieszkania partnerów, ewentualnie prawo kraju, w którym zarejestrowano związek. Sugeruje się ponadto dopuszczalność umów o wyborze prawa właściwego.

Do zarejestrowanych związków partnerskich nie ma zastosowania konwencja nordycka w sprawie małżeństwa.

(Ustawa o zarejestrowanych związkach partnerskich, § 1 i §§ 3-4).