4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

W Austrii nie istnieje specjalny rejestr umów małżeńskich lub innych umów zawieranych przez małżonków oraz nie ma obowiązku dokonywania takiej rejestracji. Małżonkowie przedsiębiorców mogą wnioskować o wpisanie umowy małżeńskiej do rejestru przedsiębiorstw, w celu ochrony przed roszczeniami wierzycieli firmy (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).