5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

W razie braku umowy, obowiązuje zasada rozdzielności majątkowej aż do rozwodu (w przypadku umowy przedmałżeńskiej od rozwodu, patrz punkt 3.1 powyżej). Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku małżeńskiego służącego do codziennego użytku lub oszczędności małżeńskich poprzez zawarcie umowy lub wniesienie sprawy - na rok przed uprawomocnieniemsię orzeczeniarozwodu - do sądu (§§ 85, 95 EheG).
Majątek małżeński służący do codziennego użytku i oszczędności małżeńskie podlegają podziałowi (§ 81 Abs 1 EheG). „Majątek małżeński służący do codziennego użytku“ to fizyczne przedmioty, które wykorzystują małżonkowie w czasie małżeństwa (§ 81 para 2 EheG). Obejmuje to również lokal małżeński i przedmioty gospodarstwa domowego. Prawa mogą również stanowić część majątku małżeńskiego służącego do codziennego użytku (np. prawa in rem do nieruchomości) (§ 86 para 1 EheG). „Oszczędności małżeńskie“ to oszczędności i majątek zebrane przez małżonków w trakcie małżeństwa, które z reguły są przeznaczone do wykorzystania (§ 81 para 3 EheG).
Podziałowi nie podlegają dobra wniesione do małżeństwa, nabyte w wyniku śmierci lub otrzymane w formie darowizny, dobra osobiste służące wyłącznie poszczególnym małżonkom lub przeznaczone do wykonywania zawodu, jak również dobra należące do firmy lub stanowiące jej udziały, o ile nie są to inwestycje (§ 82 EheG). Lokal małżeński i przedmioty gospodarstwa domowego - nawet jeśli jedno z małżonków wniosło je do małżeństwa, oddziedziczyło lub otrzymało w formie darowizny - podlegają podziałowi, o ile małżonkowie wyrażają na to zgodę, jeśli jedno z małżonków musi z nich w dalszym ciągu korzystać, aby zapewnić sobie niezbędne środki do życia lub jeśli wspólne dziecko potrzebuje stale z nich korzystać (§ 82 para 2 EheG). Uwzględnienie małżeńskiego lokalu w podziale zgodnie z § 82 par. 2 może być wyłączone w drodze zawarcia umowy między małżonkami (§ 87 para 1 EheG).
Majątek podlegający podziałowi należy podzielić równo. Należy przy tym uwzględnić jakość i rozmiar wkładu każdego z małżonków w nabycie majątku oraz dobro dzieci (§ 83 para 1 EheG).
Jeśli małżonkowie zawarli umowę małżeńską, a dobra objęte wspólnością małżeńską nie podgalają podziałowi zgodnie z §§ 81et seq EheG, skuteczność umowy małżeńskiej wobec braku innej umowy zależy od winy poszczególnych małżonków w przypadku rozwodu. Jeśli wina leży równo po obu stronach, każde z małżonków otrzymuje wniesione przez siebie dobra. W razie przewagi winy jednego z małżonków, drugi z małżonków może zdecydować czy umowa małżeńska ma być anulowana czy też należy zastosować podział 50-50, podobnie jak w przypadku śmierci jednego z małżonków (§ 1266 ABGB). Prawa wynikające z umowy o dziedziczeniu pozostają nienaruszone wobec małżonka bez winy (§ 1266 ABGB).

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Zobowiązania ściśle związane z majątkiem małżeńskim służącym do codziennego użytku lub oszczędnościami małżeńskimi bądź wydatkami na życie w małżeństwie należy uwzględnić w podziale (§ 81 para 1 EheG) (§ 83 para 1 EheG). W razie braku umowy między małżonkami obejmującej te kwestie, sąd może określić, które z małżonków w wewnętrznych relacjach jest zobowiązane do spłaty zobowiązań (§ 92 EheG).

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Podział powinien zasadniczo nastąpić poprzez przydzielenie dóbr. Jeśli uczciwy podział majątku dokonywany w ten sposób nie jest możliwy, sąd może zarządzić wypłatę wyrównania na rzecz poszkodowanego małżonka (§ 94 para 1 EheG).