3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Małżonkowie mogą dokonać wyboru małżeńskiego ustroju majątkowego w drodze zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Alternatywne formy małżeńskiego ustroju majątkowego to zgodnie z prawem Belgii rozdzielność majątkowa i wspólność majątkowa. Ponadto małżonkowie mają prawo do uregulowania kwestii związanych z majątkiem małżeńskim wedle własnego uznania, o ile ich ustalenia nie są sprzeczne z porządkiem publicznym lub zasadami etyki (Art. 1387 CC).

W ramach ustroju rozdzielności majątkowej (Art. 1466 - 1469 CC) występują tylko dwa rodzaje majątku: majątek osobisty jednego i majątek osobisty drugiego małżonka. Dochody małżonków stanowią odrębny majątek małżonków, co oznacza, że każde z małżonków może dowolnie dysponować swoimi dochodami. Nie oznacza to jednak, że małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozdzielność majątkową nie mogą posiadać wspólnego majątku. Tym niemniej majątek, którym razem dysponują, nie jest „wspólny”, a raczej „niepodzielony”. Oznacza to, że obowiązują ogólne zasady prawa o współwłasności (Art. 577-2 CC). W ramach tego ustroju określony jest również szczególny status domu rodzinnego.

W ustroju wspólności majątkowej (Art. 1453 CC) występuje wyłącznie majątek wspólny. Niezależnie od sposobu nabycia majątku pozostaje on własnością obojga małżonków.

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Małżeńska umowa majątkowa stanowi wiążącą umowę. Małżeńskie umowy majątkowe sporządzone przed zawarciem związku małżeńskiego, a także zmiany (modyfikacja małżeńskiego ustroju majątkowego lub wprowadzenie innego ustroju) w ustalonym lub ustawowym małżeńskim ustroju majątkowym muszą być dokonane w formie urzędowego dokumentu (Art. 1392 CC).

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Małżeńska umowa majątkowa zawarta przed wstąpieniem w związek małżeński wchodzi w życie z dniem zawarcia małżeństwa (Art. 1391 CC). Małżonkowie, którzy nie zawarli małżeńskiej umowy majątkowej od dnia zawarcia małżeństwa podlegają ustawowemu ustrojowi wspólności majątkowej, przy czym obejmuje ona jedynie majątek nabyty po zawarciu małżeństwa. Za obopólną zgodą małżonkowie mogą dokonać zmiany (modyfikacji lub ustanowienia nowego) małżeńskiego ustroju majątkowego w trakcie trwania małżeństwa w formie urzędowego dokumentu. Patrz 2.1 i 3.4.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Za obopólną zgodą małżonkowie mogą dokonać zmiany (modyfikacji lub ustanowienia nowego) małżeńskiego ustroju majątkowego w trakcie trwania małżeństwa. Zmiana nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa ani nie może działać na niekorzyść interesów rodziny czy osób trzecich. Na prośbę jednego z małżonków, w ramach zmiany małżeńskiego ustroju majątkowego sporządzany jest spis majątku ruchomego i nieruchomego oraz zobowiązań małżonków. W razie likwidacji poprzedniego ustroju wymagany jest spis majątku sporządzony notarialnie (Art. 1394 CC).